RÅ 2004 not 82

Ansökan av O.S. om resning i mål om arbetslöshetsersättning. - Akademikernas erkända arbetslöshetskassa beslutade den 1 november 1999 att avslå O.S:s ansökan om arbetslöshetsersättning. Som skäl för beslutet anförde kassan att O.S:s postdoktorala studier inte kunde räknas som överhoppningsbar tid och att han därmed inom ramtiden inte uppfyllde arbetsvillkoret. I omprövningsbeslut den 21 december 1999 fann kassan inte skäl att ändra sitt tidigare beslut. O.S. överklagade beslutet hos Länsrätten i Stockholms län som i dom den 24 februari 2000 avslog överklagandet. O.S. fullföljde sin talan hos Kammarrätten i Stockholm som enligt dom den 9 oktober 2001 avslog överklagandet. Kammarrättens dom överklagades av O.S. hos Regeringsrätten som den 28 oktober 2003 beslutade att inte meddela prövningstillstånd (mål nr 7044-01)

Not 82. Ansökan av O.S. om resning i mål om arbetslöshetsersättning. - Akademikernas erkända arbetslöshetskassa beslutade den 1 november 1999 att avslå O.S:s ansökan om arbetslöshetsersättning. Som skäl för beslutet anförde kassan att O.S:s postdoktorala studier inte kunde räknas som överhoppningsbar tid och att han därmed inom ramtiden inte uppfyllde arbetsvillkoret. I omprövningsbeslut den 21 december 1999 fann kassan inte skäl att ändra sitt tidigare beslut. O.S. överklagade beslutet hos Länsrätten i Stockholms län som i dom den 24 februari 2000 avslog överklagandet. O.S. fullföljde sin talan hos Kammarrätten i Stockholm som enligt dom den 9 oktober 2001 avslog överklagandet. Kammarrättens dom överklagades av O.S. hos Regeringsrätten som den 28 oktober 2003 beslutade att inte meddela prövningstillstånd (mål nr 7044-01). - O.S. ansökte om resning av kammarrättens dom och anförde i huvudsak följande. Regeringsrätten hade i dom den 28 maj 2001 (RÅ 2001 ref. 29) ansett postdoktorala studier vara utbildning i den mening som avses i 16 § 2 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och därmed som överhoppningsbar tid. Akademikernas erkända arbetslöshetskassa hade tagit fasta på Regeringsrättens dom och betraktade nu sådan period som överhoppningsbar tid. Enligt Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen följde av den EG-rättsliga principen om icke-diskriminering att omständigheter som enligt svensk lagstiftning utgjorde överhoppningsbar tid även skulle beaktas då de hade fullgjorts i ett annat EU/EES-land (Försäkringsbestämmelser Regelbok för arbetslöshetskassor, Uppslag 6). Han genomgick sin postdoktorala utbildning i Portugal och borde därför vara berättigad till arbetslöshetsersättning för tiden den 29 juni - den 31 oktober 1999. -Regeringsrätten (2004-05-03, Nordborg, Eliason, Almgren): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Ändrad praxis - i förevarande fall med utgångspunkt i rättsfallet RÅ 2001 ref. 29 - utgör inte i sig skäl för att bevilja resning. Inte heller i övrigt har framkommit att skäl föreligger för resning. Resningsansökningen kan därför inte bifallas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 2004-04-20, Perttu)

*REGI

*INST