RÅ 2004 not 98

Grund för att påföra skattetillägg ansågs inte föreligga då / Under allmänna avdrag redovisats underskott av näringsverksamhet med större belopp än som godtas i fråga om nystartad verksamhet och anledning saknats anta att fråga var om litterär, konstnärlig eller därmed jämförlig verksamhet

Not 98. Överklagande av K.A. ang. skattetillägg vid 1999 års inkomsttaxering. - Skattskyldig som redovisade underskott av förvärvskälla hänförlig till aktiv näringsverksamhet kunde vid 1999 års taxering erhålla avdrag för underskottet såsom allmänt avdrag. Avdrag fick enligt 46 § 1 mom. kommunalskattelagen (1928:370), KL, göras med högst 100 000 kr avseende det beskattningsår då den skattskyldige började bedriva förvärvskällan och för vart och ett av de fyra närmast följande beskattningsåren. Om förvärvskällan uteslutande eller så gott som uteslutande avsåg litterär, konstnärlig eller därmed jämförlig verksamhet fick avdrag för underskott i förvärvskällan göras utan beloppsbegränsning. För att avdrag skulle kunna medges måste i båda fallen vissa ytterligare villkor vara uppfyllda. Motsvarande avdragsmöjligheter fanns vid inkomsttaxeringarna 1997 och 1998. - I sin självdeklaration 1999 yrkade K.A. under rubriken "Allmänna avdrag" avdrag för underskott av aktiv näringsverksamhet som får kvittas mot förvärvsinkomst med 145 637 kr. Hon hade tagit upp ett lika stort belopp under rubriken ”Näringsverksamhet” i den ruta som avsåg underskott av aktiv näringsverksamhet i handelsbolag. I deklarationen fanns därutöver i sak endast uppgifter om erhållen lön från tre olika arbetsgivare med sammanlagt 163 369 kr. K.A. hade yrkat motsvarande allmänna avdrag i deklarationerna avseende 1997 och 1998 års taxeringar. I dessa deklarationer hade dock inte något belopp tagits upp under rubriken "Näringsverksamhet". Däremot var till respektive deklaration fogat deklarationsformulär N3A som bilaga. I den bilagan fanns motsvarande belopp angivet i rutan för "Outnyttjat underskott från tidigare år som inte skall påverka ingångsvärdet". K.A. hade vid samtliga tre inkomsttaxeringar av skattemyndigheten vägrats avdrag för underskott härrörande från näringsverksamhet. Något skattetillägg påfördes inte vid 1997 eller 1998 års taxering. -Skattemyndigheten i Göteborg (2000-02-07) påförde skattetillägg med 20 procent av den skatt som belöpte på ett underlag om 145 637 kr. - K.A. överklagade. - Länsrätten i Göteborg (2001-03-09, ordförande Fredrickson) avslog överklagandet efter att ha funnit att oriktig uppgift lämnats och att grund för eftergift inte förelåg. I förstnämnda hänseende anförde länsrätten följande. Utredningen visar att det inte av deklarationen eller på annat sätt framgår vad det av K.A. yrkade allmänna avdraget avser. Enligt länsrättens mening kan den omständigheten att K.A. genom grundläggande taxeringsbeslut meddelat den 26 november 1996 avseende taxeringsåret 1996 upplysts om att underskott som skall överflyttas till 1997 års taxering uppgår till 145 637 kr inte innebära att hon härigenom kan fråntas från sitt ansvar att deklarera avdraget på ett riktigt sätt. K.A. har således inte redovisat relevanta omständigheter beträffande avdraget i sin deklaration och hon har härigenom förorsakat att skattemyndigheten inte har kunnat göra en riktig bedömning av hennes avdrag. Oriktig uppgift har därmed lämnats, varför förutsättningar för att påföra skattetillägg föreligger. - K.A. överklagade. - Kammarrätteni Göteborg (2001-09-19, Wileke, Grankvist, Thorell, referent) instämde i länsrättens bedömning och ändrade inte länsrättens dom. - K.A. fullföljde sin talan och anförde bl.a. följande. Hon hade för taxeringsåren 1997 och 1998 lämnat motsvarande uppgifter i deklarationerna och av skattemyndigheten vid dessa taxeringar erhållit entydiga besked om att avdrag inte medges mot inkomst av tjänst för det aktuella underskottet i näringsverksamheten. Hennes avsikt med att ta in uppgiften i 1999 års deklaration var endast att uppmärksamma skattemyndigheten på att underskottet skulle rullas vidare till nästa år. Under alla omständigheter måste den felaktighet hon gjort sig skyldig till framstå som ursäktlig. - Skatteverket avstyrkte bifall till överklagandet och anförde bl.a. följande. Verksamheten i handelsbolaget var inte aktiv och den hade startats före 1995. Enbart det förhållandet att högsta tillåtna avdrag för underskott av nystartad verksamhet som får kvittas mot förvärvsinkomst uppgår till 100 000 kr kan enligt verkets bedömning inte utgöra skäl att se ifrågavarande yrkande som ett i deklarationen framställt öppet yrkande där den skattskyldige överlämnat till skattemyndigheten att avgöra om avdragsrätt föreligger. Inte heller kan yrkandet tillsammans med andra i deklarationen lämnade uppgifter anses som så orimligt och uppseendeväckande att skattemyndighetens utredningsansvar aktualiseras av den anledningen. - Regeringsrätten (2004-05-27, Eliason, Wennerström, Almgren, Kindlund, Hamberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 5 kap. 1 § första stycket taxeringslagen (1990:324), TL, i den vid 1999 års taxering tillämpliga lydelsen, skall skattetillägg tas ut om en skattskyldig på något annat sätt än muntligen under förfarandet har lämnat en uppgift till ledning för taxeringen och uppgiften befinns oriktig. I andra och tredje styckena finns bestämmelser om skattetilläggets storlek. - Enligt 3 kap. 1 § TL skall Skatteverket (tidigare skattemyndigheten) se till att ärendena blir tillräckligt utredda. Är uppgifterna i en självdeklaration otydliga eller motstridiga eller har den skattskyldige särskilt markerat en skatterättslig frågeställning kan skattemyndighetens utredningsansvar aktualiseras. - (Den inledningsvis lämnade redogörelsen för regleringen i KLochdefaktiska omständigheterna här utelämnad.) - Regeringsrätten gör följande bedömning. - Som framgått av redovisningen för gällande rätt var det allmänna avdraget för underskott av aktiv näringsverksamhet begränsat till 100 000 kr såvida det inte var fråga om underskott från litterär, konstnärlig eller därmed jämförlig verksamhet. I K.A:s deklaration fanns inga som helst hållpunkter för antagandet att underskottet kunde härröra från sådan verksamhet. Redan denna omständighet medför att det framstår som närmast uteslutet att det yrkade avdraget skulle ha godtagits av skattemyndigheten utan närmare utredning. K.A. har, sedan skattemyndigheten vid fullgörande av sin utredningsskyldighet begärt förklaring, lämnat klargörande besked angående det nu aktuella beloppet. Med hänsyn härtill kan förutsättningar för påförande av skattetillägg inte anses föreligga. K.A:s talan skall därför bifallas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten bifaller överklagandet och undanröjer det påförda skattetillägget. (fd I 2004-04-28, Heinefors)

*REGI

*INST