RÅ 2004:56

Fråga om undanröjande av beslut om villkorlig körkortsåterkallelse när misslyckade startförsök registrerats i alkolåsets minne.

Länsrätten i Stockholms län

G.F. gjorde sig skyldig till grovt rattfylleri i november 2000. Genom beslut den 2 december 2000 återkallade Länsstyrelsen i Stockholms län G.F:s körkort tillfälligt och bestämde beslutets giltighetstid till 18 månader. G.F. ansökte om att i stället få sitt körkort villkorligt återkallat enligt lagen (1998:489) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse. Genom beslut den 29 januari 2001 biföll länsstyrelsen ansökningen. Av beslutet framgick att det var förenat med vissa villkor. Bl.a. gällde att G.F. inte fick missbruka alkohol eller andra droger. Inte heller fick hon testa alkolåset genom att försöka starta bilen alkoholpåverkad. Tre misslyckade startförsök registrerades för G.F:s vidkommande under maj och juni månad 2001. Länsstyrelsen underrättade den 15 juni 2001 G.F. om att mer än ett enstaka försök att starta bilen i påverkat tillstånd enligt förarbetena till lagstiftningen (prop. 1997/98:124 s. 62) borde bedömas som ett brott mot det avtal försökspersonen förbundit sig att följa. Ytterligare ett misslyckat startförsök uppdagades i samband med tömning av alkolåset i juni 2002. Även denna gång erinrade länsstyrelsen G.F. om uttalandena i förarbetena. Sedan det i samband med tömning av alkolåset den 28 augusti 2002 visat sig att G.F. hade haft tre misslyckade startförsök under juli 2002 undanröjde länsstyrelsen den villkorliga återkallelsen genom beslut den 2 oktober 2002 och återkallade G.F:s körkort med en spärrtid om 18 månader.

G.F. överklagade länsstyrelsen beslut och yrkade att det skulle upphävas.

Länsstyrelsen bestred bifall till överklagandet.

Länsrätten höll muntlig förhandling i målet.

Domskäl

Länsrätten i Stockholms län (2002-10-28, ordförande Agnvall) yttrade: I 8 § andra stycket lagen om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse stadgas att om körkortsinnehavaren bryter mot vad som sägs i 6 § skall den villkorliga återkallelsen undanröjas och frågan om körkortsingripande tas upp till förnyad prövning. När spärrtid bestäms med anledning av ett körkortsingripande skall villkorstid då körkortet varit återkallat villkorligt inte räknas av. Detsamma gäller om körkortshavaren vill avbryta deltagandet i försöksverksamheten. - I 6 § första stycket lagen om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse stadgas att bifalls en ansökan gäller en villkorstid om två år. Körkortshavaren skall under denna tid 1. iaktta villkoret att inte köra annat körkortspliktigt fordon än den personbil som anges på körkortet och som skall vara utrustad med ett godkänt alkolås, 2. iaktta meddelade föreskrifter om installation, användning och kontroller av alkolås, 3. genom läkarintyg regelbundet styrka nyktert levnadssätt och 4. iaktta föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag och de krav som i övrigt gäller för ett fortsatt körkortsinnehav. - Enligt 10 § Vägverkets föreskrifter (VVFS 1998:110) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse får ett installerat alkolås endast användas på avsett sätt. Det innebär att körkortshavaren skall följa meddelade instruktioner för start och körning av fordonet och att han inte får försöka att kringgå alkolåsets kontrollfunktion genom teknisk eller annan manipulering eller genom att låta annan lämna prov på utandningsluft. Det är inte tillåtet att genom systematiska startförsök använda alkolåset för att söka utröna hur mycket alkohol som kan intas utan att alkolåset hindrar start av motorn. - I 11 § ovanstående föreskrift anges att körkortshavaren skall var åttonde vecka efter installationen inställa fordonet vid anvisad station hos Aktiebolaget Svensk Bilprovning för kontroll av alkolåset och dess funktion. Vid sådan kontroll skall undersökas om alkolåsets delar eller tillhörande ledningar utsatts för någon åverkan som kan tyda på att systemet utsatts för otillåtna ingrepp. I kontrollen ingår även att tömma alkolåsets minne och att kalibrera apparaturen. Innehållet i minnet och uppgifter om eventuell åverkan skall översändas till länsstyrelsen. - I 1 § ovanstående föreskrift stadgas att ett alkolås skall, för att anses som godkänt enligt 6 § lagen om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse, uppfylla kraven i den testspecifikation som tagits fram av "Province of Alberta Solicitor General" med projektnummer 355A02-01. Alkolåset skall omöjliggöra start och körning om lämnat prov på utandningsluft har en alkoholkoncentration om minst 0,10 milligram alkohol per liter utandningsluft. - Enligt 5 kap. 3 § 1 körkortslagen (1998:488), KKL, skall ett körkort återkallas om körkortshavaren brutit mot 1 § andra stycket, 4 eller 4 a § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott. - Enligt 4 § första stycket lagen om straff för vissa trafikbrott skall den som fört ett motordrivet fordon efter att ha förtärt alkoholhaltiga drycker i så stor mängd att alkoholkoncentrationen under eller efter färden uppgår till minst 0,2 promille i blodet eller 0,10 milligram per liter i utandningsluften dömas för rattfylleri till böter eller fängelse i högst sex månader. - I 4 a § lagen om straff för vissa trafikbrott stadgas att om ett brott som avses i 4 § första, andra eller tredje stycket är att anse som grovt, skall föraren dömas till grovt rattfylleri till fängelse i högst två år. Vid bedömande om brottet är grovt skall särskilt beaktas om 1. föraren haft en alkoholkoncentration som uppgått till minst 1,0 promille i blodet eller 0,5 milligram per liter i utandningsluften, 2. föraren annars varit avsevärt påverkad av alkohol eller något annat medel, eller 3. framförandet av fordonet inneburit en påtaglig fara för trafiksäkerheten. - Enligt 5 kap. 6 § KKL skall det vid körkortsåterkallelse enligt 3 § 1-6 bestämmas en tid inom vilken ett nytt körkort inte får utfärdas (spärrtid). Spärrtiden skall vara lägst en månad och högst tre år. Om körkortet återkallas enligt 3 § 1 och det är fråga om grovt brott, skall spärrtiden bestämmas till lägst ett år. - Av handlingarna i målet framgår bl.a. följande. G.F. har haft sju stycken misslyckade startförsök på grund av att alkohol uppmätts i utandningsluften (den 10 maj 2001 kl. 09.29 uppmättes 0,23 promille, den 17 maj 2001 kl. 06.45 uppmättes 0,20 promille, den 1 juni 2001 kl. 06.27 uppmättes 0,22 promille, den 23 maj 2002 kl. 08.41 uppmättes 0,21 promille, den l0 juli 2002 kl. 12.22 uppmättes 0,23 promille, den 21 juli 2002 kl. 02.17 uppmättes 0,56 promille och den 29 juli 2002 kl. 02.51 uppmättes 0,44 promille). - Vid den muntliga förhandlingen har G.F. uppgett bl.a. följande. Det är svårt för henne att bevisa att hon varit helnykterist sedan rattfylleriförseelsen. De läkarintyg som finns ingivna i målet ger dock inte på något sätt stöd för att hon dricker alkohol. Vid de tillfällen som alkolåset gett utslag har hon i samtliga fall intagit livsmedel eller använt sig av munsköljmedel. Länsstyrelsen måste testa de livsmedel som gett upphov till dessa utslag. Det är fel att beslutet om villkorlig körkortsåterkallelse skall undanröjas bara för att hon inte sköljt munnen eller väntat i fem minuter innan hon försökt starta bilen. Hon har varit hos polisen i Norrtälje för att testblåsa i deras apparatur. Det har då visat sig att det munsköljmedel som hon använt sig av har gett utslag i alkoholmätaren. Vid två av de sju tillfällena har hennes mor och dotter varit närvarande i bilen. Det är först efter att hon parkerat bilen och varit tvungen att blåsa på nytt som de misslyckade startförsöken uppkommit. Om länsstyrelsens beslut kvarstår kommer hon att tvingas söka ett nytt arbete. - Vid den muntliga förhandlingen har länsstyrelsen anfört bl.a. följande. Syftet med en villkorlig körkortsåterkallelse är att man skall få en andra chans att visa att man uppfyller kraven för att få inneha körkort. Det är inte tillåtet att ha några misslyckade startförsök. G.F. har sju misslyckade startförsök. Hade inte alkolåset hindrat henne från att köra bilen vid dessa tillfällen hade det varit fråga om sju nya rattonykterhetsbrott. Följer man inte de regler som är uppställda får man inte deltaga i projektet. Dessa regler präglas av ett trafiksäkerhetstänkande. G.F. har inte på något sätt styrkt att hon inte förtärt alkohol vid de ifrågavarande tillfällena. Om man sköljer munnen innan man startar bilen eller om man väntar i fem minuter efter att man intagit livsmedel så försvinner eventuell munalkohol. Denna information ges till samtliga personer som beviljas villkorlig körkortsåterkallelse. G.F. har dessutom i samband med de två första misslyckade startförsöken fått skriftliga påpekanden om att det inte är tillåtet att starta bilen i påverkat tillstånd. Det finns många personer som har genomgått hela tvåårsperioden utan några misslyckade startförsök. - Länsrätten gör följande bedömning. - Körkortshavare som beviljats villkorlig återkallelse av körkortet enligt lagen om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse skall följa de villkor och föreskrifter om installation, användning och kontroll av alkolåset som meddelas. Om körkortshavaren bryter mot dessa skall den villkorliga återkallelsen undanröjas och frågan om körkortsingripande tas upp till förnyad prövning. - Vägverket har i sina föreskrifter föreskrivit att körkortshavaren inte får försöka att kringgå alkolåsets kontrollfunktion genom teknisk eller annan manipulering eller genom att låta annan lämna prov på utandningsluft. Det är inte tillåtet att genom systematiska startförsök använda alkolåset för att söka utröna hur mycket alkohol som kan intas utan att alkolåset hindrar start av motorn. Alkolåset skall enligt Vägverkets föreskrifter omöjliggöra start och körning av fordonet om lämnat prov på utandningsluften har en alkoholkoncentration om minst 0,10 milligram alkohol per liter utandningsluft. I förarbetena har anförts att mer än ett enstaka misslyckat försök måste bedömas som ett brott mot det avtal som försökspersonen förbundit sig att följa. Ett sådant avtalsbrott visar, förutom på att eventuellt startförsök förhindrats, även på att förekomsten av alkolås inte hindrat personen från att köra fordonet. Även andra brott som visar att personen inte vill rätta sig efter de regler som gäller för försöket - t.ex. att köra med annan bil - skall föranleda att försökspersonen utesluts ur försöksverksamheten (prop. 1997/98:124 s. 62). - Av handlingarna i målet framgår, vilket även är ostridigt, att sammanlagt sju stycken misslyckade startförsök registrerats av det alkolås som monterats i G.F:s fordon. Utredningen i målet ger inte stöd för annat än att de misslyckade startförsöken har uppkommit på grund av att G.F. förtärt alkohol. Länsrätten finner därför att länsstyrelsen haft fog för sitt beslut att undanröja beslutet om villkorlig återkallelse av körkortet. Vad G.F. anfört föranleder ingen annan bedömning. - Vad sedan gäller länsstyrelsens beslut om att återkalla G.F:s körkort beaktar länsrätten följande. - Ett körkort skall återkallas enligt 5 kap. 3 § 1 KKL om körkortshavaren gjort sig skyldig till grovt rattfylleri. Av dom meddelad av Södra Roslags tingsrätt den 17 april 2001 framgår att G.F. fällts till ansvar för grovt rattfylleri. Vid förseelsen, som skedde den 10 november 2000, har alkoholkoncentrationen enligt analysbeviset uppmätts till 2,35 promille i blodet. Mot denna bakgrund finner länsrätten att det föreligger grund för återkallelse av G.F:s körkort. Den av länsstyrelsen beslutade spärrtiden får anses väl avvägd. Såsom länsstyrelsen funnit skall den tid som G.F:s körkort varit tillfälligt återkallat avräknas från spärrtiden. - Länsrätten avslår överklagandet.

Kammarrätten i Stockholm

G.F. överklagade domen och yrkade att den villkorliga körkortsåterkallelsen inte skulle undanröjas och att hon skulle få tillbaka körkortet. Till stöd för sin talan anförde hon bl.a. följande. Alkolåsets registreringar visar att bilen framförts i helnyktert tillstånd. Utandningsprov i direkt anslutning till misslyckade startförsök har varit rena från munalkohol och blodprover tagna kort tid därefter utesluter också alkohol i blodet. Folderns information om vikten av att skölja munnen ordentligt och att vänta i 10 minuter för att garderas sig måste skrivas om och bör inte innehålla finstilt text. Länsstyrelsen tvivlar inte på hennes nykterhet, utan vill göra undanröjandet till en principsak. G.F. åberopade ingivna läkarintyg.

Länsstyrelsen bestred bifall till överklagandet och anförde bl.a. följande. G.F. har vid sju tillfällen haft misslyckade startförsök på grund av att alkohol har uppmätts i utandningsluften. Det är inte tillåtet att vid upprepade tillfällen ha misslyckade startförsök på grund av att alkohol har uppmätts i utandningsluften. Att G.F. genom läkarintygen verifierat nykterhet har inte ifrågasatts. Beslutet om villkorlig körkortsåterkallelse har undanröjts med anledning av att G.F. genom sina misslyckade startförsök inte uppfyllt alla krav som ställs på deltagarna i projektet.

Domskäl

Kammarrätten i Stockholm (2003-05-15, Willén, Wahling Bexhed, Pohl Söderman, referent) yttrade: Av handlingarna i målet framgår att G.F. vid sju tillfällen har försökt starta bilen med otillåten mängd alkohol i utandningsluften. Härav följer enligt kammarrättens mening att hon inte följt meddelade föreskrifter och villkor avseende start av bilen. Länsstyrelsen har således haft fog för sitt beslut att undanröja den villkorliga återkallelsen och att ta upp frågan om körkortsingripande till förnyad prövning. Med hänsyn till det grova rattfylleri som G.F. gjort sig skyldig till föreligger skäl för att återkalla hennes körkort. Skäl att sätta ned den bestämda spärrtiden har inte framkommit. - Kammarrätten avslår överklagandet.

G.F. överklagade och yrkade att få tillbaka sitt körkort och anförde bl.a. att hon är helnykterist sedan rattfylleriförseelsen och att hon vid samtliga misslyckade startförsök har kunnat starta bilen på nytt efter fem minuter.

Länsstyrelsen ansåg att kammarrättens dom skulle fastställas.

Regeringsrätten (2004-06-02, Eliason, Ersson, Nord, Stävberg) yttrade: Skälen för Regeringsrättens avgörande. Lagen om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse trädde i kraft den 1 februari 1999. Inledningsvis gällde försöksverksamheten endast i tre län men den utvidgades med verkan fr.o.m. den 1 oktober 2003 till hela landet (SFS 2003:217). I de fall villkorstiden inte löpt ut före ikraftträdandet av den utvidgade försöksverksamheten skall de äldre bestämmelserna fortsätta att tillämpas, såvida inte en ansökan görs om att de nya bestämmelserna i stället skall tillämpas. För G.F:s del är det de äldre bestämmelserna som skall tillämpas.

Enligt 3 § lagen om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse prövas deltagande i försöksverksamheten efter ansökan av körkortshavaren i ett ärende om körkortsingripande. Enligt 4 § skall till ansökan bl.a. fogas en förklaring i vilken sökanden förklarar sig villig att följa de särskilda villkor för fortsatt innehav av förarbehörighet som gäller enligt lagen. Om ansökningen bifalls gäller en villkorstid om två år. Under denna tid skall körkortshavaren enligt 6 § bl.a. iaktta meddelade föreskrifter om installation, användning och kontroller av alkolås, genom läkarintyg regelbundet styrka nyktert levnadssätt och iaktta föreskrifter som meddelats med stöd av lagen och de krav som i övrigt gäller för ett fortsatt körkortsinnehav. Om körkortshavaren bryter mot vad som sägs i 6 § skall den villkorliga återkallelsen undanröjas och frågan om körkortsingripande tas upp till förnyad prövning enligt vad som föreskrivs i 8 §. Enligt 10 § i Vägverkets föreskrifter om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse (VVFS 1998:110) är det inte tillåtet att genom systematiska startförsök använda alkolåset för att söka utröna hur mycket alkohol som kan intas utan att alkolåset hindrar start av motorn.

Den viljeförklaring G.F. skrivit på i samband med ansökan att få delta i försöksprojektet med villkorlig körkortsåterkallelse och villkoren i tillståndsbeslutet innebär bl.a. att hon inte får missbruka alkohol eller andra droger samt att hon förklarat sig villig att hantera alkolåsutrustningen på ett riktigt sätt och inte får testa alkolåset genom att försöka starta bilen alkoholpåverkad.

I förarbetena till lagstiftningen (prop. 1997/98:124 s. 62) har regeringen uttalat att det bl.a. från trafiksäkerhetssynpunkt är viktigt att strikta villkor för deltagande i försöksverksamheten med villkorlig körkortsåterkallelse ställs upp. Följs inte villkoren skall länsstyrelsen omedelbart underrättas och körkortsingripandet prövas på nytt.

Regeringsrätten gör följande bedömning.

Möjligheten för den enskilde att få ett alkolås monterat i sitt fordon som ett alternativ till körkortsåterkallelse innebär en betydande förmån för honom eller henne. Mot denna bakgrund, och med hänsyn till att det är fråga om en försöksverksamhet, bör de bedömningar som görs under villkorstiden bygga på restriktivitet vad avser uppfyllandet av de villkor som i lag och övriga föreskrifter samt i tillståndsbeslutet ställts upp för den enskildes utnyttjande av förmånen.

Regeringsrätten konstaterar att G.F. inte iakttagit de villkor som gäller för deltagande i försöket. Det har därför förelegat grund för att undanröja den villkorliga återkallelsen och i stället återkalla körkortet.

Domslut

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår överklagandet.

Föredraget 2004-05-12, föredragande M. Lindvall, målnummer 3768-03