RÅ 2005 not 1

Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Annan än den som begärt att få ta del av allmän handling hade inte rätt överklaga kammarrätts beslut om utlämnande

Not 1. Överklagande av Socialnämnden i Bjuvs kommun ang. utlämnande av handling. - Åklagarkammaren i Helsingborg begärde genom kammaråklagaren Johan Bülow hos Socialnämnden i Bjuvs kommun att få del av socialtjänstens utredningar beträffande tre namngivna barn. Socialnämnden lämnade ut vissa handlingar men avslog begäran i övrigt med hänvisning till 7 kap. 4 § sekretesslagen (1980:100). Åklagarkammaren överklagade beslutet hos Kammarrätten i Göteborg, men begränsade sin talan till att avse de två äldsta barnen. Kammarrätten upphävde i dom den 30 november 2004 socialnämndens beslut och bestämde att de nu begärda handlingarna skyndsamt skulle lämnas ut i sin helhet till åklagarkammaren. - Socialnämnden i Bjuvs kommun överklagade kammarrättens dom. -Regeringsrätten (2005-01-18, Dexe): Skälen för Regeringsrättens avgörande. I 2 kap. 15 § tryckfrihetsförordningen samt 15 kap.7 och 8 §§sekretesslagen finns bestämmelser som reglerar rätten att föra talan mot beslut i mål eller ärende angående utlämnande av allmän handling. Av bestämmelserna följer att annan än sökanden inte är behörig att överklaga beslut rörande utlämnande av allmän handling och att en myndighet inte får överklaga ett beslut, som ålägger den att lämna ut en allmän handling. Socialnämnden har således inte rätt att överklaga kammarrättens dom. Överklagandet skall därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar överklagandet. (fd I 2005-01-14, Johansson)