RÅ 2005 not 102

Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Annan än den som begärt att få ta del av allmän handling hade inte rätt att överklaga kammarrätts beslut om utlämnande

Not 102. Överklagande av Försäkringskassan, Länskontoret i Västernorrland, ang. rätt at ta del av allmän handling. - Försäkringskassan avslog den 17 mars 2005 en begäran från HSO Västernorrland (Handikappföreningarnas SamarbetsOrgan i Västernorrland) om att få ta del av vissa avidentifierade uppgifter i 115 ärenden där försäkringskassan dragit in sjukpenningen. Försäkringskassan fann att det förelåg betydande hinder för utlämnande av begärda handlingar eftersom ärendena inte specificerats på så sätt att det möjliggjort en sökning efter respektive ärende. De 115 ärendena fanns enligt försäkringskassan utspridda på länets samtliga försäkringskontor och hade inte registrerats på något särskilt sätt på grund av att de rörde indragning av sjukpenning. Något samlingsregister, elektroniskt eller annat, hade inte upprättats för den speciella ärendegruppen. Kassan hade därför mycket stora svårigheter att leta fram respektive ärende. En manuell sökning efter ärendena krävde en så stor arbetsinsats att andra prioriterade arbetsuppgifter bedömdes bli eftersatta. - HSO Västernorrland överklagade försäkringskassans beslut. Kammarrätten i Sundsvall upphävde i beslut den 14 juni 2005 försäkringskassans beslut och visade målet åter till kassan för ny prövning. Kammarrätten anförde bl.a. följande. Försäkringskassan har inte gjort gällande att det i praktiken skulle vara omöjligt att identifiera de handlingar HSO Västernorrland önskar ta del av. Det är sannolikt att viss del av de begärda handlingarna omfattas av sekretess, men någon prövning av sekretessfrågan på sätt förutsätts i sekretesslagen avseende de särskilda handlingar som framställningen gäller har inte skett. Om en allmän handling som begärs utlämnad till en del omfattas av sekretess har sökanden rätt att ta del av övriga delar i avskrift eller kopia. Mot bakgrund av det anförda bör försäkringskassan på nytt ta ställning till HSO Västernorrlands framställning. - Försäkringskassan överklagade kammarrättens beslut och yrkade att Regeringsrätten skulle fastställa försäkringskassans beslut den 17 mars 2005. -Regeringsrätten (1005-08-18, Stävberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 2 kap. 15 § tryckfrihetsförordningen och 15 kap. 7 § sekretesslagen (1980:100) följer att ett beslut rörande frågan om rätt att ta del av allmän handling får överklagas endast av den som begärt ut handlingen. Försäkringskassans överklagande skall därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar Försäkringskassans, Länskontoret Västernorrlands, överklagande. (fd I 2005-08-10, Ingegerd Bolin)