RÅ 2005 not 105

Ansökan om resning gjordes samtidigt som rättidiga besvär anfördes (avvisning)

Not 105. Överklagande och ansökan om resning av G.O. i mål enligt lagen om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter. - Med stöd av 2 kap. 16 § tredje stycket lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter beslutadeTullverket (2004-05-04) att under vissa villkor ge G.O. möjlighet att återutföra spritdrycker, vin och starköl. G.O. överklagade beslutet och åberopade att Tullverket inte hade rätt att uppställa villkor för utförseln. Länsrätten i Skåne län (2004-07-09) avslog överklagandet. G.O. överklagade men Kammarrätten i Göteborg (2004-08-20) avslog överklagandet. - G.O. fullföljde sin talan och ansökte också om resning. Han begärde även att förhandsavgörande från EG-domstolen skulle inhämtas innan frågan om prövningstillstånd avgjordes. - Regeringsrätten (2005-09-01, Nord, Stävberg, Lundin): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner inte skäl att inhämta förhandsavgörande från EG-domstolen inför ställningstagandet till frågan om prövningstillstånd. - Enligt 36 § första stycket 2 förvaltningsprocesslagen (1971:291) kan prövningstillstånd meddelas bl.a. om grund för resning föreligger. Den prövning som sker i ärendet om prövningstillstånd innefattar således ett ställningstagande i denna fråga. Någon särskild prövning skall därför inte ske på grund av ansökningen om resning. - Regeringsrätten finner inte skäl att meddela prövningstillstånd. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår begäran om inhämtande av förhandsavgörande från EG-domstolen. - Regeringsrätten avvisar ansökningen om resning. - Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därför fast. (fd I 2005-06-21, Perttu)