RÅ 2005 not 108

Ansökan av K.F. om rättsprövning av beslut att anta detaljplan. - Områdesnämnden Sicklaön i Nacka kommun beslutade den 27 januari 2004 att anta detaljplan för del av Sicklaön, Nysätra och Nackanäsvägen. - Sedan beslutet överklagats beslutade Länsstyrelsen i Stockholms län den 24 mars 2004 att avslå överklagandet

Not 108. Ansökan av K.F. om rättsprövning av beslut att anta detaljplan. - Områdesnämnden Sicklaön i Nacka kommun beslutade den 27 januari 2004 att anta detaljplan för del av Sicklaön, Nysätra och Nackanäsvägen. - Sedan beslutet överklagats beslutade Länsstyrelsen i Stockholms län den 24 mars 2004 att avslå överklagandet. - K.F. överklagade länsstyrelsens beslut och anförde bl.a. följande. En felaktig trafikmängd har utgjort grund för beräkning av de värden för luftföroreningar och buller som finns i förslaget. Korrekta trafikmängder och uppmätta värden bör användas för att kontrollera buller och luftföroreningar. Planförslaget säkerställer inte i någon bestämmelse att vegetation kommer att planteras. Plank förfular och förvanskar kulturmiljön. Härmed åsidosätts 3 kap.1, 10 och 11 §§plan- och bygglagen (1987:10), PBL. Ingen hastighetsgräns är angiven i detaljplanen. Den befintliga hastighetsgränsen om 30 km/tim kan därmed höjas utan att det är planstridigt. Detta medför ökad trafikosäkerhet samt strider mot planens syfte och dessutom mot 3 kap. 2 § PBL. Cyklister från bl.a. Hammarby sjöstad skall styras in på aktuell gata som kommer att bli ett huvudcykelstråk. Förslaget tillför en stor trafikantgrupp till en redan mycket komplicerad trafikmiljö. På en sträcka av 400 m finns 16 utfarter för bilar och gång- och cykeltrafikanter. Det finns två fyrvägskorsningar och tre trevägskorsningar, dvs. ytterligare sju konfliktpunkter. Förslaget reducerar inte på någon punkt antalet konfliktpunkter utan ökar riskerna med ett okänt antal tillkommande cyklister. Förslaget är oförenligt med svensk planlagstiftning och antagna miljökvalitetsnormer. Förslaget medför inte en trafiksäker miljö för boende i området. Det finns alternativa placeringsmöjligheter för cykelbanor. Detaljplanen medför alltför stora skador för henne och för miljön. -Regeringen (Miljödepartementet, 2004-10-07) avslog överklagandet med följande motivering. Regeringen finner att de olägenheter som detaljplanen kan medföra för K.F. inte kan anses vara så betydande att planen av det skälet inte kan godtas. Vad klaganden anfört i övrigt, bl.a. i fråga om trafik- och bullerförhållandena samt kulturmiljön, utgör inte heller skäl att upphäva planbeslutet. - K.F. ansökte om rättsprövning av regeringens beslut. Hon anförde bl.a. att det förelåg lagstridighet beträffande luftföroreningar, buller, förstörd kulturmiljö samt beslutade miljömål. - Regeringsrätten (2005-09-13, Billum, Nordborg, Sandström, Dexe, Hamberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angett eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågan om beslutet strider mot kraven på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är så utformade att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande, omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och 234). - I målet har inte framkommit att regeringen vid beslutsfattandet skulle ha felbedömt fakta eller överskridit gränserna för det handlingsutrymme som finns i planärenden eller att det vid handläggningen förekommit något fel som påverkat utgången i ärendet. Regeringens beslut kan därför inte anses strida mot någon rättsregel på sätt som sökanden har angett. Det framgår inte heller klart av omständigheterna att beslutet på något annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut skall därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd II 2005-08-24, H. Larsson)