RÅ 2005 not 128

Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. / Ersättning beviljades inte i mål om förhandsbesked där den skattskyldige ansökt om beskedet / Uttagsbeskattning skulle ske när aktier som utgjort lagertillgångar vid en överlåtelse ändrade karaktär till kapitaltillgångar (förhandsbesked)

Not 128. Överklagande av N-E.P. i Sjöbo AB av förhandsbesked ang. inkomstskatt. - I en ansökan om förhandsbesked frågade N-E.P. i Sjöbo AB bl.a. om uttagsbeskattning kunde underlåtas vid en överlåtelse av aktierna i det av bolaget ägda bolaget GN Bostäder AB till det nybildade bolaget NYAB. -Skatterättsnämnden (2005-03-31, André, ordf., Wingren, Knutsson, Silfverberg, Ståhl, Svensson, Virin): Förhandsbesked. Avyttringen av aktierna i GN Bostäder AB till NYAB medför att N-E.P. i Sjöbo AB skall uttagsbeskattas. - Motivering. - - - Villkoret i 23 kap. 16 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229), IL, innebär att förvärvaren omedelbart efter förvärvet skall vara skattskyldig för inkomst av en näringsverksamhet i vilken tillgången ingår. En tillgång anses enligt bestämmelsen ingå i en näringsverksamhet bara om ersättningen eller kapitalvinsten vid en avyttring skall tas upp som intäkt i inkomstslaget näringsverksamhet. - Enligt förutsättningarna utgör aktierna i GN Bostäder AB lagertillgångar för N-E.P i Sjöbo AB. Genom NYAB:s förvärv av aktierna ändrar de karaktär till kapitaltillgångar. På grund därav och då aktierna inte är marknadsnoterade uppfyller de förutsättningarna för att anses som näringsbetingade andelar enligt 24 kap. 14 § IL. Överlåtelsen medför således att aktierna i GN Bostäder AB från att ha varit skattepliktiga hos N-E.P. i Sjöbo AB omedelbart blir skattefria hos förvärvaren NYAB. Eftersom en kapitalvinst på aktierna inte skall tas upp av förvärvaren efter överlåtelsen kan enligt nämndens mening villkoret om skattskyldighet inte anses uppfyllt. Överlåtelsen av aktierna i GN Bostäder AB till NYAB medför därför att N-E.P. i Sjöbo AB skall uttagsbeskattas. - Skatteverket överklagade och yrkade att Regeringsrätten skulle fastställa förhandsbeskedet. - N-E.P. i Sjöbo AB anförde bl.a. att det vid överlåtelsetillfället inte kunde konstateras om en senare försäljning skulle bli beskattad i inkomstslaget näringsverksamhet. Bolaget yrkade även ersättning för sina ombudskostnader i Regeringsrätten. - Regeringsrätten (2005-10-11, Eliason, Wennerström, Nord, Brickman): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden. - Av 1 § lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. framgår att ersättning i en situation som den förevarande kan medges endast om det allmänna ombudet hos Skatteverket ansökt om förhandsbesked. Ersättningsyrkandet skall därför avslås. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked. - Regeringsrätten avslår yrkandet om ersättning för kostnader i målet. (fd II 2005-06-29, Haggren)