RÅ 2005 not 148

Länsrätt (kammarrätten hade avskrivit målet i huvudsaken) / Ansökan om resning avvisad och överlämnad till kammarrätt när ansökan avsett mål eller ärende som avgjorts av

Not 148. Ansökan av J.J. om resning - J. J. och J.S. hade dottern O. född 2000. I ansökan till Länsrätten i Skåne län yrkade J.S. att dottern O. skulle överlämnas till henne med stöd av lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn. Länsrätten biföll ansökan och förordnade i dom den 27 maj 2005 att dottern skulle överflyttas till J.S. Överflyttningen skulle verkställas medelst hämtning genom polismyndighetens försorg. Länsrättens dom gällde omedelbart i fråga om överflyttning och hämtning. Vidare beslutade länsrätten bl.a. att J.J. skulle ersätta JS. för hennes rättegångskostnader i länsrätten med 65 865 kr. Sedan J.J. överklagat länsrättens dom fann Kammarrätten i Göteborg i beslut den 20 juni 2005 (mål nr 3602-05) bl.a. att frågan om den begärda överflyttningen förfallit eftersom J.J. i enlighet med länsrättens dom överlämnat dottern till J.S. Kammarrätten avvisade ett yrkande av J.S. om att kammarrätten vid vite eller genom polishämtning skulle förordna att J.S. omedelbart skulle återlämna dottern till honom. Kammarrätten avslog vidare överklagandet avseende rättegångskostnadernas fördelning i länsrätten m.m. och avskrev målet i övrigt. - J.J. ansökte om resning. Han yrkade bl.a. att länsrättens dom undanröjs och att han inte skall förpliktas ersätta motpartens rättegångskostnader. Han anförde bl.a. att länsrätten felaktigt slagit fast att O. har sitt hemvist i Polen. -Regeringsrätten (2005-11-17, Billum, Dexe, Nord): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 2 och 8 §§ lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar framgår att kammarrätt prövar ansökningar om resning i mål och ärenden som slutligt avgjorts av en länsrätt eller förvaltningsmyndighet medan Regeringsrätten prövar ansökningar om resning i andra fall. - I det aktuella fallet har kammarrätten avskrivit målet i huvudsaken med hänvisning till att frågan om den begärda överflyttningen förfallit. Någon prövning av länsrättens avgörande har inte skett utom i fråga om fördelningen av rättegångskostnaderna. Denna prövning är emellertid beroende av målets utgång i sak (jfr 18 kap. 1 § rättegångsbalken). Målet i sak har blivit slutligt avgjort av länsrätten. Det innebär att J.J:s ansökan om resning i första hand skall prövas av kammarrätten och inte av Regeringsrätten. Ansökan om resning skall därför avvisas och överlämnas till Kammarrätten i Göteborg. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökan om resning och överlämnar handlingarna i målet till Kammarrätten i Göteborg för vidare handläggning. (fd II 2005-11-08, Lokrantz)