RÅ 2005 not 150

Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Återkrav av bistånd som beviljats enligt den upphävda socialtjänstlagen (ändringsskäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om återkrav av bistånd som beviljats enligt den upphävda socialtjänstlagen (kravet hade grundats på den nya socialtjänstlagen)

Not 150. Överklagande av L.T. ang. prövningstillstånd i mål om återkrav av bistånd enligt socialtjänstlagen (1980:620). - Enligt beslut av Socialbidrags- och vuxennämnden i Botkyrka kommun den 24 april 2001 och den 19 november 2001 beviljades L.T. bistånd enligt 6 g § socialtjänstlagen (1980:620) i form av boende och omvårdnad på ett vårdhem under tre perioder år 2001 och 2002. Nämnden beslutade därefter med stöd av 9 kap. 3 § socialtjänstlagen (2001:453) att väcka talan hos Länsrätten i Stockholms län om ersättning för de vårdkostnader som kommunen haft enligt 8 kap. 1 § samma lag. I en dom den 27 mars 2003 biföll länsrätten nämndens talan och L.T. förpliktades att till nämnden utge ersättning med 81 752 kr. L.T. överklagade domen hos Kammarrätten i Stockholm som den 25 november 2005 beslutade att inte meddela prövningstillstånd. - L.T. överklagade kammarrättens beslut. - Individnämnd södra Botkyrka bestred bifall till överklagandet. -Regeringsrätten (2005-11-25, Eliason, Stävberg, Kindlund, Lundin, Fernlund): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 34 a § andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) meddelas prövningstillstånd av kammarrätt bl.a. om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt (punkt 1) eller om anledning förekommer till ändring i det slut vartill länsrätten kommit (punkt 2). - Den nya socialtjänstlagen trädde i kraft den 1 januari 2002 då den gamla socialtjänstlagen upphörde att gälla. Frågan i målet är bl.a. om kostnader för bistånd i form av boende och omvårdnad som beviljats enligt 6 g § i den gamla lagen kan återkrävas med stöd av 9 kap. 3 § i den nya lagen. - Föreskrifter om vad som skall gälla i fråga om beslut som fattas med stöd av äldre lag brukar meddelas genom övergångsbestämmelser till den nya lag som träder i stället för den gamla. Varken i den nya socialtjänstlagen eller i övergångsbestämmelserna till denna finns dock någon föreskrift enligt vilken en enskild med stöd av 9 kap. 3 § i den nya lagen kan förpliktas att återbetala kostnader för bistånd som grundar sig på den gamla lagen. Det saknas således stöd i lag för att återkräva ersättning för de vårdkostnader som kommunen har haft enligt den gamla lagen (se RÅ 2003 ref. 81). - Mot denna bakgrund och då det i förevarande mål för kammarrätten bör ha framstått som osäkert huruvida länsrätten i sitt avgörande kommit till ett riktigt slut, finner Regeringsrätten att kammarrätten borde ha meddelat tillstånd till prövning av L.T:s talan. Kammarrättens beslut bör därför upphävas och prövningstillstånd meddelas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver det överklagade beslutet och meddelar L.T. prövningstillstånd för prövning i Kammarrätten i Stockholm av hans överklagande av Länsrättens i Stockholms län dom den 27 mars 2003. Handlingarna överlämnas till kammarrätten för fortsatt handläggning. (fd I 2005-11-02, Nilsson)