RÅ 2005 not 158

Energiskatt (elektrisk kraft som förbrukades i industriell verksamhet ansågs omfattad av den s.k. nollskattesatsen när verksamheten bedrevs av annan än den som hade leveransavtalet med den skattskyldige)

Not 158. Överklagande av Fortum Generation AB ang. återbetalning av energiskatt. - Gullspång Kraft AB (numera Fortum Generation AB) begärde hos Skattemyndigheten i Gävle återbetalning av energiskatt avseende elektrisk kraft som förbrukats under perioden januari 1993 - augusti 1997 av A.A. i tillverkningsprocessen i industriell verksamhet. Skattemyndigheten avslog bolagets begäran i beslut den 11 maj 2000. Bolagets överklagande av beslutet bifölls av Länsrätten i Dalarnas län i dom den 12 november 2001. Sedan Riksskatteverket överklagat domen upphävde Kammarrätten i Sundsvall i dom den 3 april 2003 länsrättens dom och fastställde skattemyndighetens beslut. - Fortum Generation AB överklagade domen och yrkade att Regeringsrätten skulle upphäva denna och fastställa länsrättens domslut. - Skatteverket tillstyrkte bifall till överklagandet med hänvisning till rättsfallet RÅ 2005 ref. 24. -Regeringsrätten (2005-12-13, Sandström, Dexe, Nord, Brickman, Knutsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Det är ostridigt i målet att 75 procent av den elektriska kraft som bolaget levererat har förbrukats i industriell verksamhet i tillverkningsprocessen. Bolaget yrkar att det för denna kraft skall få tillämpa nollskattesatsen i 14 § lagen (1957:262) om allmän energiskatt såvitt gäller åren 1993 och 1994 och i 11 kap. 3 § lagen (1994:1776) om skatt på energi såvitt gäller åren 1995 och 1996. - Regeringsrätten har i RÅ 2005 ref. 24 beträffande en motsvarande situation konstaterat att det för en tillämpning av nollskattesatsen i lagtexten inte ställs upp någon annan förutsättning än att den elektriska kraften förbrukas i industriell verksamhet i tillverkningsprocessen. I rättsfallet fann Regeringsrätten att det därför saknade betydelse att kraften förbrukats i en verksamhet som bedrivits av en annan än den som haft det aktuella avtalet med kraftleverantören. - Någon anledning att göra en annan bedömning i detta mål föreligger inte. Bolagets överklagande skall därför bifallas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten bifaller överklagandet och förklarar, med upphävande av kammarrättens dom, att energiskatten skall vara noll öre per kilowattimme för 75 procent av den elektriska kraft som bolaget under aktuell period levererat till A.A. (fd II 2005-11-16, Perttu) - Samma dag avgjordes målen 3339-3342-03, 3430-3434-03, 3498-03, 4024-4032-03 och 4197-03 där omständigheterna var likartade och utgången densamma.