RÅ 2005 not 16

Kommun där kärnkraftsreaktorn Barsebäck 2 är belägen hade inte rätt att ansöka om rättsprövning av regeringens beslut om upphörande av rätten att driva reaktorn

Not 16. Ansökan av Kävlinge kommun om rättsprövning av beslut ang. upphörande av rätten att driva kärnkraftsreaktorn Barsebäck 2. - Efter folkomröstningen i kärnkraftsfrågan år 1980 beslutade riksdagen år 1997 och år 2002 om riktlinjer för energipolitiken som bl.a. innebar att de två reaktorerna i Barsebäck skulle ställas av på grund av att deras lokalisering bedömdes som olämplig. Reaktorn Barsebäck 1 ställdes av den 30 november 1999. Den 16 december 2004 beslutade regeringen att rätten att driva kärnkraftsreaktorn Barsebäck 2 skall upphöra att gälla vid utgången av maj månad 2005. - Kävlinge kommun yrkade att Regeringsrätten efter rättsprövning alternativt resning skulle upphäva regeringens beslut. Kommunen yrkade vidare att Regeringsrätten skulle förordna att regeringens beslut tills vidare inte skall gälla. Till stöd för sin talan anförde kommunen i huvudsak följande. Beslutet har fattats i strid med reglerna i både lagen (2003:778) om skydd mot olyckor och miljöbalken. Det har tillkommit på sådant sätt att det såväl enligt svensk rätt som enligt gemenskapsrätten strider mot de skyldigheter som åvilade regeringen vid beredningen och handläggningen av beslutet. För att beslutet skulle ha varit lagligt skulle en miljökonsekvensbeskrivning ha upprättats efter samråd med berörda aktörer. Beslutet innebär också oklarheter kring ansvaret och kostnadsfördelningen för räddningstjänsten i Löddeköpinge. - Kommunen gör gällande att den har rätt att påkalla rättsprövning och resning av beslutet eftersom den är den viktigaste samrådsparten inför upprättandet av en miljökonsekvensbeskrivning och genom beslutet har fråntagits rätten till samråd och påverkan av den processen. Till stöd för sin talerätt åberopar kommunen också att den har ansvar för räddningstjänsten i kommunen och att beslutet gör det oklart om den räddningstjänst som regeringen har ålagt kommunen att inrätta i Löddeköpinge kommer att behövas efter den sista maj 2005. Vidare finns det en risk för att Barsebäck Kraft AB i och med beslutet säger upp sin överenskommelse med kommunen om brandförsvaret så att kommunen går miste om årsavgiften på 4 000 000 kr. -Regeringsrätten (2005-03-01, Billum, Dexe, Stävberg, Lundin, Brickman): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut framgår att rättsprövning av ett beslut i ett förvaltningsärende endast kan sökas av enskild part i ärendet. Kävlinge kommun har inte anfört något som visar att kommunen i sådan egenskap berörs av regeringens beslut. Kommunen har därför inte rätt att ansöka om rättsprövning av beslutet. - Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Vad kommunen anfört utgör emellertid inte någon sådan omständighet som kan grunda rätt för kommunen att ansöka om resning i det av regeringen avgjorda ärendet. Ansökningen skall därför avvisas även såvitt gäller resning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen. (fd I 2005-02-09, Bäckström)