RÅ 2005 not 164

Ansökan om resning avvisad och överlämnad till kammarrätt när ansökan avsett mål eller ärende som avgjorts av

Not 164. Ansökan av F.J. om resning i mål om livränta. - Västernorrlands läns allmänna försäkringskassa beslutade den 25 november 1998 att F.J. inte var berättigad till livränta enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring. F.J. överklagade beslutet hos Länsrätten i Västernorrlands län, som i dom den 1 mars 2000 avslog överklagandet. Sedan F.J. överklagat länsrättens dom beslutade Kammarrätten i Sundsvall den 22 maj 2001 att inte meddela prövningstillstånd. F.J. fullföljde sin talan hos Regeringsrätten, som den 1 oktober 2002 beslutade att inte meddela prövningstillstånd (mål nr 4693-2001). - F.J. ansökte om resning. -Regeringsrätten (2005-12-28, Billum, Dexe, Knutsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 8 § första stycket 3 lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar framgår att kammarrätten prövar sådana ansökningar om resning i mål eller ärenden som enligt 11 kap. 11 § regeringsformen skall prövas av förvaltningsdomstol, om målet eller ärendet slutligt avgjorts av en länsrätt eller förvaltningsmyndighet. Kammarrättens och Regeringsrättens beslut att inte meddela F.J. prövningstillstånd innebär att målet slutligt har avgjorts av länsrätten. Vid angivna förhållanden ankommer det inte på Regeringsrätten utan på kammarrätten att pröva ansökningen. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar F.J:s ansökan om resning och överlämnar handlingarna i målet till Kammarrätten i Sundsvall för vidare handläggning. (fd II 2005-12-14, Lundblad)