RÅ 2005 not 25

Förutsättningarna för enkelt planförfarande och beslut av byggnadsnämnd ansågs uppfyllda (avslag)

Not 25. Ansökan av N.Z. och P.H. om rättsprövning av ett beslut ang. detaljplan. - Byggnadsnämnden i Höganäs kommun (2000-01-26) antog detaljplan för Mölle 12:146. - Beslutet överklagades av bl.a. N.Z. och P.H. men överklagandena avslogs av Länsstyrelsen i Skåne län (2001-12-21). - N.Z. och P.H. m.fl. överklagade och åberopade bl.a. att enkelt planförfarande felaktigt använts och att en byggnation i enlighet med planen inkräktade på den befintliga utsiktsplatsen. - Regeringen (Miljödepartementet, 2004-09-30)avslog överklagandet med följande motivering: Av planhandlingarna i ärendet framgår att planen är utformad med syfte att tillvarata riksintresset för kulturmiljövård samtidigt som byggrätt för nybyggnad av enbostadshus prövas. I förhållande till gällande plan innebär den nu antagna detaljplanen en förskjutning av byggzonen i ett försök att bättre tillvarata riksintresset för kulturmiljövården. Regeringen finner att detaljplanen inte innebär sådana ändrade förhållanden att det varit nödvändigt för kommunfullmäktige att pröva planen. Mot bakgrund av bl.a. planens begränsade omfattning finner regeringen att tillämpningen av enkelt planförfarande kan godtas i ärendet. - Vid ärendets prövning i sak finner regeringen att de olägenheter i form av bl.a. minskad utsikt som planen kan medföra för klagandena inte kan anses innebära olägenheter av sådan betydelse att planen av det skälet inte kan godtas. Vad klagandena framfört om påverkan på natur- och kulturvärdena i området utgör inte tillräckliga skäl för att regeringen med anledning av överklagandena skall upphäva kommunens planbeslut. Regeringen finner inte heller att klagandenas invändningar i övrigt utgör skäl att upphäva beslutet att anta planen. Överklagandena bör därför avslås. - N.Z. och P.H. ansökte om rättsprövning. - Regeringsrätten (2005-03-17, Billum, Sandström, Stävberg, Kindlund, Lundin): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angett eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågan om beslutet strider mot kraven på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är så utformade att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande, omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och 234). - Av handlingarna i målet framgår bl.a. att den aktuella detaljplanen avser en enskild fastighet om ca 2 500 kvadratmeter belägen inne i Mölle. Fastigheten är bebyggd med ett bostadshus i den nordvästra delen. I östra delen finns en omtyckt utsiktsplats. Planen innebär bl.a. att den del av fastigheten som kan bebyggas har inskränkts i förhållande till gällande plan och utlagts i anslutning till den befintliga byggnaden. - Regeringsrätten finner inte att vad sökandena anfört visar att kommunen skulle ha varit förhindrad att tillämpa enkelt planförfarande enligt 5 kap. 28 § plan- och bygglagen (1987:10), PBL, eller att låta byggnadsnämnden anta detaljplanen enligt 5 kap. 29 § PBL. Regeringens beslut kan därför inte anses strida mot någon rättsregel på det sätt som sökandena har angett. Det framgår inte heller klart av omständigheterna att beslutet på annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut skall därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd I 2005-01-26, I. Larsson)