RÅ 2005 not 42

Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Annan än den som begärt att få ta del av allmän handling hade inte rätt att överklaga kammarrätts beslut om utlämnande

Not 42. Överklagande av Skövde kommun ang. rätt att ta del av allmän handling. - H-E.Å. begärde hos Skövde kommun att få del av ansökningshandlingar för sökande till kommundirektörstjänsten i kommunen. Skövde kommun avslog begäran då handlingarna inte ansågs inkomna till kommunen. H-E.Å. överklagade beslutet hos Kammarrätten i Jönköping. Kammarrätten undanröjde i dom den 1 november 2004 Skövde kommuns beslut och återförvisade målet till kommunen för prövning av om det föreligger hinder enligt sekretesslagen (1980:100) för att lämna ut de handlingar H-E.Å:s framställning avser. - Skövde kommun överklagade kammarrättens dom. -Regeringsrätten (2005-04-20, Dexe): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 2 kap. 15 § tryckfrihetsförordningen och 15 kap. 7 § sekretesslagen kan den som begärt att få ta del av allmän handling föra talan mot beslut, varigenom denna begäran avslagits eller bifallits med förbehåll som inskränker sökandens rätt att yppa handlingens innehåll eller eljest förfoga över den. Föreskrifterna i nämnda lagrum innebär att endast sökanden är behörig att föra talan mot beslut som där avses. Skövde kommuns överklagande av kammarrättens dom den 1 november 2004 skall därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar överklagandet. (fd I 2005-04-18, Ingegerd Bolin)