RÅ 2005 not 5

Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Annan än den som begärt att få ta del av allmän handling hade inte rätt att överklaga kammarrätts beslut om utlämnande

Not 5. Överklagande av Polismyndigheten i Örebro län ang. utlämnande av allmän handling. -Polismyndigheten i Örebro län (2004-04-27) avslog under åberopande av 9 kap. 17 § sekretesslagen (1980:100) en begäran av K.G. om utlämnande av allmänna handlingar. - K.G. överklagade beslutet. - Kammarrätten i Jönköping (2004-07-16) fann att den av polismyndigheten åberopade bestämmelsen i 9 kap. 17 § sekretesslagen inte var tillämplig och återförvisade målet till polismyndigheten för handläggning av frågan huruvida någon annan bestämmelse i lagen utgjorde hinder mot att de begärda handlingarna lämnades ut. - Polismyndigheten i Örebro län överklagade. - Regeringsrätten (2005-02-11, Lavin, Nordborg, Eliason): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 2 kap. 15 § tryckfrihetsförordningen och 15 kap. 7 § sekretesslagen får den som begärt att få ta del av handling föra talan mot beslut, varigenom denna begäran avslagits eller bifallits med förbehåll som inskränker sökandens rätt att yppa handlingens innehåll eller eljest förfoga över den. Föreskrifterna i nämnda lagrum innebär att endast sökanden är behörig att föra talan mot beslut som där avses. Polismyndigheten i Örebro läns överklagande kan därför inte prövas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar överklagandet. (fd II 2005-02-01, Norberg)