RÅ 2005 not 55

Överklagande av K.H. ang. beslut om förvar

Verket

Not 55. Överklagande av K.H. ang. beslut om förvar. - Migrationsverket beslutade den 15 september 2004 att avslå K.H:s ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd m.m. Verket beslutade samtidigt att han skulle avvisas och hållas kvar i förvar enligt 6 kap. 2 § första stycket 3 och andra stycket utlänningslagen (1989:529). Verkställigheten av beslutet om avvisning överlämnades till Polismyndigheten i Stockholms län som enligt 6 kap. 6 § utlänningslagen prövat frågan om förvar på nytt vid två tillfällen. Den nu aktuella prövningen skedde den 22 december 2004 varvid polismyndigheten beslutade att K.H. skulle bli kvar i förvar. Han överklagade sistnämnda beslut hos Länsrätten i Stockholms län som genom dom den 21 februari 2005 avslog överklagandet. Sedan K.H. fullföljt sin talan beslutade Kammarrätten i Stockholm den 22 mars 2005 att inte meddela prövningstillstånd. - K.H. fullföljde sin talan och yrkade att han skulle försättas på fri fot alternativt ställas under uppsikt. -Regeringsrätten (2005-05-13, Nord, Kindlund, Lundin, Brickman): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av utredningen i målet framgår att avvisningen verkställts den 6 april 2005. K.H:s talan i Regeringsrättens mål om förvar har härigenom förfallit. - Johan Andersson har begärt ersättning för bl.a. 2,5 timmars arbete. Regeringsrätten finner honom skäligen tillgodosedd med ersättning för 1,5 timmars arbete. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avskriver målet. - Regeringsrätten fastställer vad länsrätten beslutat om sekretess. - Regeringsrätten bestämmer att ersättning skall betalas till jur. kand. Johan Andersson som offentligt biträde med 8 122,50 kr (inklusive mervärdesskatt), varav 1 890 kr för arbete, 2 890 kr för tidsspillan, 181,50 kr för resa med egen bil och 3 161 kr för utlägg. (fd I 2005-04-20, Lokrantz)