RÅ 2005 not 76

Kammarrätt borde ha hållit muntlig förhandling i mål om

Not 76. Överklagande av KB Silverpenningen ang. föreläggande enligt plan- och bygglagen. -Byggnadsnämnden i Simrishamns kommun (2002-06-17) beslutade att förelägga ägaren till fastigheten Borrby 43:35, KB Silverpenningen, att inom viss tid avlägsna alla bilar från plats som enligt detaljplan utgjorde parkering för restaurangverksamhet. Länsstyrelsen i Skåne län (2002-10-22) avslog bolagets överklagande av byggnadsnämndens beslut varefter Länsrätten i Skåne län (2003-03-31) avslog bolagets överklagande av länsstyrelsens beslut. - Bolaget överklagade och yrkade muntlig förhandling. - Kammarrätten i Göteborg (2003-10-21) avslog överklagandet och yrkandet om muntlig förhandling. I sistnämnda del anförde kammarrätten att det material som fanns i målet gav tillräckligt underlag för att bedöma den aktuella frågan och att en muntlig förhandling därför framstod som obehövlig. - Bolaget fullföljde sin talan och yrkade, med hänvisning till att kammarrättens vägran att hålla muntlig förhandling innebar ett handläggningsfel, att målet skulle återförvisas till kammarrätten för ny prövning. - Byggnadsnämnden bestred bifall till överklagandet. - Regeringsrätten (2005-06-16, Billum, Eliason, Wennerström, Almgren, Hamberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 9 § tredje stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) skall muntlig förhandling hållas i länsrätt och kammarrätt, om enskild som för talan begär det samt förhandlingen inte är obehövlig och inte heller särskilda skäl talar mot det. Av förarbetena till lagen (prop. 1971:30 Del 2 s. 537) framgår att rätten bör ta stor hänsyn till parts önskemål om muntlig förhandling. Frågan huruvida en muntlig förhandling är obehövlig eller inte bör i första hand bedömas mot bakgrund av den föreliggande utredningen i målet men även andra faktorer kan tillmätas betydelse. Vidare måste också beaktas den rätt till domstolsprövning och därmed sammanhängande krav på muntlig förhandling som följer av artikel 6 i Europakonventionen, vilken gäller som svensk lag (se SFS 1994:219). Rätt till en rättvis och offentlig förhandling inför domstol föreligger enligt artikeln när det gäller att pröva en persons civila rättigheter och skyldigheter. Det i målet aktuella föreläggandet får anses gälla sådana rättigheter och skyldigheter för bolaget. - Med stöd av 10 kap. 14 § första stycket plan- och bygglagen (1987:10), PBL, har bolaget såsom fastighetsägare förelagts att avlägsna samtliga bilar från mark som enligt gällande detaljplan utgör parkering för restaurangverksamhet. Grunden för föreläggandet har angivits vara att, på grund av de bilar som uppställts på bolagets fastighet, fråga är om ett sådant upplag som enligt 8 kap. 2 § första stycket 2 PBL kräver bygglov. Bolaget yrkade muntlig förhandling i kammarrätten och angav att en videofilm skulle visas till styrkande av att det på fastigheten endast finns en bilparkering som omfattas av gällande plan. Kammarrätten avslog bolagets yrkande om muntlig förhandling, och angav därvid att den utredning som fanns i målet gav tillräckligt underlag för att bedöma frågan. - Huruvida förhållandena på fastigheten kan anses innebära att ett bygglovspliktigt upplag föreligger eller inte rör till inte oväsentlig del bevis- och utredningsfrågor. Muntlig förhandling förekom inte i länsrätten. Även om kammarrätten haft tillgång till viss fotodokumentation och annat underlag som beskriver förhållandena på platsen kan därför, enligt Regeringsrättens mening, den av bolaget begärda muntliga förhandlingen inte anses ha varit obehövlig. Inte heller förelåg, såvitt framgår av handlingarna, särskilda skäl mot muntlig förhandling. Med hänsyn härtill, och även med beaktande av de krav som Europakonventionen ställer på processen, borde kammarrätten ha bifallit bolagets yrkande om muntlig förhandling. Målet bör därför återförvisas till kammarrätten för ny handläggning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver kammarrättens dom och visar målet åter till kammarrätten för ny handläggning. (fd II 2005-06-01, Svens-Jonsson)