RÅ 2005 not 81

Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om arbetsskadelivränta då fråga var om / Arbetsskadeförsäkring (den försäkrade hade lämnat sådana uppgifter om inkomst att målet inte borde ha avgjorts utan ytterligare utredning) / Beräkning av livränteunderlag (den försäkrade hade lämnat sådana uppgifter om inkomst att målet inte borde ha avgjorts utan ytterligare utredning)

Not 81. Överklagande av T.Ö. ang. prövningstillstånd i kammarrätt i mål om arbetsskadelivränta. - T.Ö. skadades vid arbete i den egna taxirörelsen år 1998. Gävleborgs läns allmänna försäkringskassa beslutade den 24 oktober 2000 att bevilja honom livränta enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring, LAF, fr.o.m. mars 2000. Kassan bestämde livränteunderlaget, dvs. hans inkomst före skadan, till 180 000 kr. Hans sjukpenninggrundande inkomst (SGI) uppgick till detta belopp sedan september 1998. Den utgjorde genomsnittet av hans skatterättsliga nettointäkter för inkomståren 1995-1997. Inkomsten efter skadan fastställdes till noll kr. - T.Ö. överklagade beslutet hos Länsrätten i Gävleborgs län och yrkade att livränteunderlaget skulle bestämmas till minst 262 400 kr. Han anförde att den kraftiga ökning i taxibranschens lönsamhet som hade ägt rum under tiden fram till beslutet om livränta borde beaktas. Med utgångspunkt i timlönen i januari 2000 för en heltidsanställd chaufför borde därför inkomsten vid samma tid för honom själv, som haft en arbetstid på mellan 50 och 60 timmar i veckan, kunna bestämmas till det yrkade beloppet. T.Ö. pekade också på att intäkterna i rörelsen gett utrymme för ett större nettouttag än det som motsvarades av den skatterättsliga nettointäkten eftersom denna påverkades av avsättningar till periodiseringsfond. - Försäkringskassan bestred bifall till överklagandet. Kassan anförde bl.a. att inkomsten för en anställd chaufför saknade relevans för T.Ö:s fall och att det inte fanns stöd för att beakta den påstått goda ekonomiska utvecklingen inom taxinäringen. Länsrätten avslog överklagandet i dom den 13 mars 2002 med hänvisning till vad försäkringskassan hade anfört. - I överklagande åberopade T.Ö. bl.a. att skattemyndigheten i ett beslut rörande 2000 års taxering återfört belopp som avsatts till periodiseringsfond till beskattning. Kammarrätten i Sundsvall beslutade den 6 oktober 2003 att inte meddela prövningstillstånd. - T.Ö. fullföljde sin talan. - Försäkringskassan medgav att prövningstillstånd skulle meddelas i kammarrätten och att målet återförvisades dit. -Regeringsrätten (2005-06-22, Sandström, Dexe, Nord, Lundin, Brickman): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 34 a § andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) skall prövningstillstånd i kammarrätten meddelas om 1. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt, 2. anledning förekommer till ändring av det slut vartill länsrätten kommit eller 3. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet. I 8 § första stycket samma lag föreskrivs att rätten skall tillse att mål blir så utrett som dess beskaffenhet kräver. - Av 4 kap. 5 § LAF framgår att livränteunderlaget utgörs av den försäkrades SGI enligt 3 kap. 2 § lagen (1962:381) om allmän försäkring vid den tidpunkt från vilken livräntan skall utges eller den inkomst som då skulle ha utgjort hans eller hennes SGI om försäkringskassan hade känt till samtliga förhållanden. Rättelse skall kunna göras i såväl höjande som sänkande riktning. Det har förutsatts att försäkringskassan självmant skall aktualisera frågan (prop. 1975/76:197 s. 97). - Enligt 5 § Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1998:12) om sjukpenninggrundande inkomst skall SGI för en egenföretagare som under en följd av år redovisat lägre skatterättslig nettointäkt än vad som motsvarar skälig avlöning för liknande arbete för annans räkning beräknas med ledning av de tre senaste årens taxeringar. SGI:n får dock beräknas till ett högre belopp än vad som framgår av den skatterättsliga nettointäkten under en verksamhets uppbyggnadsskede eller om det föreligger andra särskilda skäl såsom stark skuldbelastning, ändrade förvärvsförhållanden eller tillfälliga förluster. - Regeringsrätten gör följande bedömning. - Sakfrågan i målet är till vilket belopp T.Ö:s livränteunderlag skall fastställas. - Ett beslut om livränta har normalt mycket stor betydelse för den enskilde. Det innebär att särskilt höga krav måste ställas på den utredning som ligger till grund för beslutet. I länsrätten och i kammarrätten har T.Ö. lämnat vissa uppgifter som inte förekommit i försäkringskassan. De gäller inkomstutvecklingen i taxirörelsen och hans skattemässiga situation. Uppgifterna är inte så konkreta och detaljerade att det av dem går att dra några bestämda slutsatser om livränteunderlagets storlek. De är dock av sådan karaktär att målet inte borde ha avgjorts utan ytterligare utredning. Prövningstillstånd i kammarrätten bör därför meddelas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver det överklagade beslutet och meddelar T.Ö. prövningstillstånd för prövning i Kammarrätten i Sundsvall av hans överklagande av Länsrättens i Gävleborgs län dom den 13 mars 2002 i mål nr 1847-00. Handlingarna överlämnas till kammarrätten för fortsatt handläggning. (fd I 2005-05-18, Åkerrén)