RÅ 2005 not 89

Meddelande per e-post till kammarrätt ansågs utgöra överklagande av domstolens beslut

Not 89. Överklagande av G.S. ang. avvisande av talan i mål om arbetslöshetsförsäkring. - Länsrätten i Stockholms län avslog i dom den 8 maj 2002 G.S:s överklagande av ett beslut av SIF:s arbetslöshetskassa i fråga om återbetalning och frånkännande av rätt till ersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. G.S. överklagade domen hos Kammarrätten i Stockholm som den 13 januari 2004 beslutade att inte meddela prövningstillstånd (mål nr 5167-02). I beslut den 4 augusti 2004 avvisade kammarrätten G.S:s överklagande av beslutet den 13 januari 2004 med hänvisning till att överklagandet skulle ha kommit in till kammarrätten inom två månader från den dag då han fick del av det överklagade beslutet, att han fick del av detta den 7 maj 2004 men att överklagandet kom in först den 26 juli 2004 och således för sent. - G.S. överklagade kammarrättens avvisningsbeslut och fick anses yrka att detta skulle upphävas och målet prövas i sak. Han åberopade den kommunikation han haft med kammarrätten via e-post alltsedan den 10 juni 2004. -Regeringsrätten (2005-06-29, Sandström, Dexe, Fernlund): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av handlingarna i målet framgår att G.S. den 10 juni 2004 genom e-post till kammarrätten angav att han inte var nöjd med kammarrättens beslut att inte bevilja prövningstillstånd i mål nr 5167-02. Han frågade också om möjligheten att överklaga via e-post. Vad G.S. meddelade måste uppfattas som ett överklagande i syfte att få kammarrättens avgörande upphävt. Den 26 juli 2004 kom han in till kammarrätten med en egenhändigt undertecknad skrivelse betecknad som ett överklagande. - Mot bakgrund av det anförda finner Regeringsrätten att G.S. redan den 10 juni 2004 hos kammarrätten gav in sitt överklagande till Regeringsrätten. Hans överklagande har således kommit in i rätt tid och skulle därför inte ha avvisats av kammarrätten. Kammarrättens avvisningsbeslut skall följaktligen upphävas. - När det härefter gäller G.S:s överklagande av kammarrättens beslut den 13 januari 2004 finner Regeringsrätten inte skäl att meddela prövningstillstånd. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver kammarrättens avvisningsbeslut. - Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens beslut den 13 januari 2004 i mål nr 5167-02 står därför fast. (fd I 2005-06-21, Olsson)