MÖD 2012:9

Formkrav för överklagande ----- Mark- och miljööverdomstolen har ansett att en av länsstyrelsen upprättad tjänsteanteckning om överklagande av ett beslut, uppfyller kravet på skriftlighet avseende överklaganden.

RÄTTENHovrättsråden Lars Dirke och Mikael Hagelroth samt tf. hovrättsassessorerna Catharina Adlercreutz, referent, och Carl Wetter (deltar ej i beslutet om prövningstillstånd)

FÖREDRAGANDE OCH PROTOKOLLFÖRAREFöredraganden Gunilla Stener

KLAGANDEH.P.

MOTPARTSamhällsbyggnadsnämnden i Haparanda kommun953 85 Haparanda

SAKENNedskräpning på fastigheten X 21:14 i Haparanda kommun; nu fråga om prövningstillstånd och formkrav för överklagande

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDEUmeå tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutliga beslut 2011-11-14 i mål nr M 2888-11, se bilaga 1.

_______________

H.P. har, som det får uppfattas, yrkat att Mark- och miljööverdomstolen undanröjer mark- och miljödomstolens avvisningsbeslut.

Målet föredras och Mark- och miljööverdomstolen fattar följande

BESLUT (att meddelas 2012-03-05)

1. Mark- och miljööverdomstolen meddelar prövningstillstånd.

2. Mark- och miljööverdomstolen undanröjer det överklagade beslutet och återförvisar målet till mark- och miljödomstolen för fortsatt handläggning.

Skäl

Enligt 23 § förvaltningslagen (1986:223) ska ett beslut överklagas skriftligt. Av 4 § lagen (1996:242) om domstolsärenden framgår att den som vill inleda ett ärende i domstol ska göra detta skriftligen.

Ett uttryckligt formkrav är således att ett överklagande ska ske skriftligen. Enligt tidigare praxis för överklaganden av förvaltningsmyndighets beslut till domstol har e-post och faxmeddelanden ansetts uppfylla kravet på skriftlighet (jfr RÅ 2005 not 89). Huvudregeln är att ett muntligt överklagande inte kan godtas. Av kommentaren till förvaltningsprocesslagen framgår dock att ett överklagande per telefon i undantagsfall har kunnat godtas. Detta har varit i situationer då ett skriftligt anhängiggörande omöjligen har kunnat åstadkommas i tid på något annat sätt och under förutsättning att en tjänsteanteckning har upprättats av myndigheten och stämplats in som ett skriftligt anhängiggörande samma dag (jfr Wennergren, Förvaltningsprocesslagen m.m., En kommentar, 3 §).

H.P. har per telefon den 7 november 2011 meddelat en tjänsteman på länsstyrelsen att han ville överklaga länsstyrelsens beslut av den 25 juli 2011. Han uppgav då att han delgivits beslutet den 18 oktober 2011 men att han inte hade skickat in delgivningskvittot på grund av att han inte kan skriva. Han uppgav vidare att han ville att tjänstemannen på länsstyrelsen skulle skriva ned vad han hade att säga. Länsstyrelsen upprättade samma dag en tjänsteanteckning om att H.P. per telefon hade överklagat beslutet, se bilaga 2.

Mark- och miljööverdomstolen konstaterar att länsstyrelsen har valt att bistå H.P. med att upprätta en skrift som måste uppfattas som ett skriftligt överklagande. Kravet på att ett överklagande ska vara skriftligt har därmed uppfyllts. Mark- och miljödomstolen har således inte haft fog för sitt beslut att avvisa överklagandet och målet ska därför återförvisas till mark- och miljödomstolen för fortsatt handläggning.

Besluten får inte överklagas.

Gunilla StenerProtokollet uppvisat/