RÅ 2005 not 91

Annan än den som begärt att få ta del av allmän handling hade inte rätt att överklaga beslut om utlämnande

Not 91. Överklagande av Socialnämnden i Helsingborgs kommun i mål ang. rätt att ta del av allmän handling. - Socialnämnden i Helsingborgs kommun beslutade den 18 mars 2004 att inte lämna ut dokumentation till T.T. rörande henne själv utöver vad hon redan fått del av. T.T. överklagade till Kammarrätten i Göteborg som den 29 oktober 2004 beslutade att upphäva socialnämndens beslut och visa målet åter till nämnden för ny prövning av T.T:s begäran. - Socialnämnden överklagade kammarrättens beslut. -Regeringsrätten (2005-06-30, Nordborg, Eliason, Almgren): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 2 kap. 15 § tryckfrihetsförordningen och 15 kap. 7 § sekretesslagen (1980:100) kan den som har begärt att få ta del av en handling föra talan mot beslut, varigenom denna begäran avslagits eller bifallits med förbehåll som inskränker sökandens rätt att yppa handlingens innehåll eller annars förfoga över den. Annan än sökanden är inte behörig att överklaga beslut rörande utlämnande av allmän handling. Socialnämndens överklagande kan därför inte tas upp till prövning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar överklagandet. (fd II 2005-06-01, Nilsson)