RÅ 2005 not 95

Överklagande avvisades, såvitt det avsåg handlingar som inte varit föremål för prövning i kammarrätten / I mål om psykiatrisk tvångsvård av en person som var målsägande i ett brottmål ansågs uppgifter om denne, som begärts utlämnade av den tilltalade i brottmålet, omfattade av sekretess enligt 7 kap. 1 § sekretesslagen

Not 95. Överklagande av A.H. ang. rätt att ta del av allmän handling. - Kammarrätten i Göteborg behandlade i mål nr 6480-03 frågan om fortsatt vård enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, LPT, för en person, H.L. som var målsägande i ett brottmål där A.H. var tilltalad. A.H. begärde hos kammarrätten att få ta del av chefsöverläkarens ansökan om medgivande till fortsatt tvångsvård enligt LPT beträffande H.L., de läkarintyg varpå ansökan grundades, H.L:s överklagan till kammarrätten samt de övriga handlingar i målet som kunde vara av intresse för en bedömning av hennes hälsotillstånd. Kammarrättens kanslichef beslutade den 10 mars 2005 att lämna ut en del handlingar i sin helhet. Andra handlingar lämnades ut med vissa uppgifter maskerade. Kanslichefen upplyste samtidigt om att ytterligare handlingar fanns och om A.H:s möjlighet att erhålla ett överklagbart beslut. - Sedan A.H. gjort en framställning om ett sådant beslut fattadekammarrättspresidenten vid Kammarrätten i Göteborg (2005-03-16) följande beslut. Sekretess gäller enligt 7 kap. 1 § sekretesslagen (1980:100) inom hälso- och sjukvården för uppgift om enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon honom närstående lider men. Av 12 kap. 1 § sekretesslagen framgår att sekretessen också gäller hos kammarrätten. Enligt 12 kap. 4 § sekretesslagen upphör sekretessen att gälla om uppgiften tas in i dom eller beslut. - En del av de uppgifter som A.H. har begärt att få ta del av har tagits in i länsrättens och kammarrättens domar och kan lämnas ut. Återstående uppgifter är sådana att det inte står klart att de kan röjas utan att enskild som förekommer där eller dennes närstående lider men. - Kammarrätten avslår begäran såvitt av ser de uteslutna delarna i överklagandet till kammarrätten samt dess bilaga i journalblad från Sahlgrenska Universitetssjukhuset och vårdintyg utfärdat av A.L. samt protokoll från länsrätten. Kammarrätten avslår även begäran avseende ett journalblad från Sahlgrenska Universitetssjukhuset och en sida av vårdintyget som inte har lämnats ut. - A.H. överklagade kammarrättens beslut och yrkade att han skulle få ta del av samtliga handlingar i Kammarrättens i Göteborg mål nr 6480-03. Han anförde att det var synnerligen angeläget att allt tillgängligt material som kunde bringa klarhet i frågan om målsägandens hälsotillstånd blev möjligt att presentera för hovrätten vid kommande huvudförhandling i anledning av hans överklagande av tingsrättens fällande dom. - Regeringsrätten (2005-07-06, Eliason, Wennerström, Nord, Brickman): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten kan endast pröva överklagandet såvitt det avser handlingar som varit föremål för prövning i kammarrätten och av kammarrätten inte lämnats ut. - Regeringsrätten uppfattar vidare kammarrättens beslut om avslag såvitt avser de uteslutna delarna i "överklagandet till kammarrätten samt dess bilaga" så att den bilaga som åsyftas är bilagan till ansökan om fortsatt vård enligt 7 § LPT, vilken lämnats ut med vissa uppgifter maskerade. - Regeringsrätten gör i sak samma bedömning som kammarrätten. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar överklagandet såvitt det avser handlingar som inte omfattas av kammarrättens avslagsbeslut. - Regeringsrätten avslår överklagandet i övrigt. (fd II 2005-06-29, Ingegerd Bolin)