RÅ 2006 not 102

Beslut om villkorlig körkortsåterkallelse undanröjdes när misslyckade startförsök registrerats i alkolåsets minne

Not 102. Överklagande av G.A. ang. undanröjande av villkorlig körkortsåterkallelse m.m. - G.A. gjorde sig skyldig till grovt rattfylleri den 25 maj 2003. Med anledning därav beslutade Länsstyrelsen i Skåne län den 6 juni 2003 att återkalla G.A:s körkort tills vidare. Giltighetstiden för beslutet bestämdes därvid till 18 månader, räknat från den 26 maj 2003 då G.A. blev delgiven polismyndighetens beslut att omhänderta körkortet. Genom beslut den 29 oktober 2003 beslutade länsstyrelsen att bifalla G.A:s ansökan om deltagande i försöksverksamhet med villkorlig återkallelse enligt lagen (1998:489) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse. Av beslutet framgick att den villkorliga körkortsåterkallelsen var förenad med vissa villkor. Under februari 2004 registrerades G.A. för två startförsök med för hög promillenivå. Länsstyrelsen informerade G.A. genom meddelande den 7 april 2004 om att det i förarbetena till lagstiftningen sägs att mer än ett enstaka försök att starta bilen i påverkat tillstånd bör bedömas som ett brott mot det avtal försökspersonen förbundit sig att följa och att ytterligare misslyckade startförsök kan komma att leda till att hans deltagande i försöksverksamheten skulle komma att tas upp till omprövning. Ännu ett startförsök med en för hög promillehalt registrerades den 13 mars 2005. - Den 30 maj 2005 undanröjde länsstyrelsen den villkorliga körkortsåterkallelsen och återkallade G.A:s körkort slutligt enligt 5 kap. 3 § 1 körkortslagen (1988:488), KKL, med en spärrtid om 18 månader, räknat från dagen för delgivning av beslutet, dock med avräkning för den tid om fem månader och två dagar som körkortet tidigare varit återkallat tills vidare. Som skäl för att undanröja den villkorliga återkallelsen angavs att G.A. gjort tre startförsök med för hög promillenivå. - I överklagande av länsstyrelsens beslut yrkade G.A. i första hand att länsstyrelsens beslut om undanröjande av beslutet om villkorlig körkortsåterkallelse skulle upphävas och i andra hand att spärrtiden skulle sättas ned till tolv månader. Han anförde bl.a. följande. De två startförsök för vilka mätutrustningen gav utslag i februari 2004 föranleddes av föregående intag av receptbelagd hostmedicin innehållande bl.a. alkohol. Han har efter det att han gjorde sig skyldig till grovt rattfylleri, under senare delen av år 2003 och hela år 2004, under medverkan av utbildade alkoholterapeuter genomgått Aldroinstitutets i Malmö program mot alkoholmissbruk. Han lever i dag nyktert, vilket bl.a. framgår av de intyg som behandlande läkare inskickat till länsstyrelsen. Det startförsök för vilket mätutrustningen gav utslag den 13 mars 2005 berodde på att han ätit en chokladpralin innan han blåste och glömt att skölja munnen. Dagen i fråga genomförde han en villavisning i Oxie. På visningsfastigheten hade fastighetsägaren ställt fram en skål med chokladpraliner, innehållande alkohol. Strax innan han lämnade villan åt han en av chokladpralinerna och glömde därefter, pga. den stressade situation han befann sig i samt då han trodde att chokladpralinen innehöll väldigt litet alkohol, att skölja munnen på sätt som anges i Vägverkets föreskrifter. Det misslyckade startförsöket har alltså inte föranletts av att han varit i ett påverkat tillstånd, utan i stället av att alkoholen i chokladpralinen inte hunnit lämna munnen. Efter det att han väntat i ca fem minuter gick det att starta bilen utan invändningar från mätinstrumentet. Då det söndagen den 13 mars 2005 enbart registrerades ett misslyckat startförsök och då han kört den aktuella bilen såväl före som efter det misslyckade startförsöket finns det ingen anledning att ifrågasätta hans förklaring till det misslyckade startförsöket. När det gäller andrahandsyrkandet måste hänsyn tas till att han nu befinner sig i slutet av den villkorliga återkallelsen och till de inskränkningar och olägenheter som den villkorliga återkallelsen trots allt medfört för honom under mer än ett och ett halvt år. Vidare har han ett stort körkortsbehov. Han arbetar som fastighetsmäklare och är dessutom kontorschef. Han jobbar främst i Malmö, Vellinge, Trelleborg, Svedala och Lomma kommuner. Han jobbar uteslutande på provisionsbasis. Han är vidare väldigt viktig för kontorets verksamhet, då stor del av verksamheten bygger på återförsäljning och då han arbetat inom branschen i ca 25 år. Arbetet innebär ett mycket stort behov av att kunna flytta sig mellan olika kunder och förmedlingsobjekt för bl.a. visningar och besiktningar. Arbetsresorna sker med sådan frekvens och på sådana tider (kvällar, veckoslut och helgdagar) att det är helt uteslutet att utnyttja allmänna kommunikationer. Det är därför inte möjligt för honom att fullgöra sitt arbete utan möjlighet att köra bil. - Länsstyrelsen vidhöll sitt beslut och anförde bl.a. följande. Det vitsordas att en chokladpralin kan ge utslag på mätapparaturen, vilket kan ske om man glömmer att skölja munnen, och uppgiften att utslaget på alkolåset beror på en chokladpralin ifrågasätts inte. I föreskrifterna till projektet med alkolås anges att projektpersonen är ansvarig för mätningarna och måste skölja munnen innan han blåser. I detta fall handlar det om tre misslyckade mättillfällen och därför föreligger ett avtalsbrott, varför den villkorade återkallelsen skall undanröjas. Det krävs inte att projektpersonen varit påverkad av alkohol vid blåsningarna för att den villkorade återkallelsen skall kunna undanröjas, pga. bevissvårigheter krävs i stället att varje blåsning skall vara godkänd. Vid upprepade blåsningar med för hög promillehalt skall den villkorade återkallelsen undanröjas, oavsett orsaken till att promillehalten varit för hög. Spärrtiden om 18 månader är väl avvägd. - Muntlig förhandling hölls i målet den 12 juli 2005. -Länsstyrelsen i Skåne län (2005-07-15, ordf. Brändström) yttrade. Enligt 5 kap. 3 § 1 KKL skall ett körkort återkallas bl.a. om körkortshavaren har brutit mot 4 a § (grovt rattfylleri) lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott. Av 5 kap. 6 § KKL framgår att det vid körkortsåterkallelse enligt 3 § 1-6 skall bestämmas en tid inom vilken ett nytt körkort inte får utfärdas (spärrtid). Spärrtiden skall vara lägst en månad och högst tre år. Om körkortet återkallas enligt 3 § 1 och det är fråga om grovt brott, skall spärrtiden bestämmas till lägst ett år. - Enligt 6 § lagen om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse gäller en villkorstid om två år. Under denna tid skall körkortshavaren bl.a. iaktta meddelade föreskrifter om användning av alkolåset. Enligt 8 § samma lag skall den villkorliga körkortsåterkallelsen undanröjas om körkortshavaren bryter mot vad som sägs i 6 § och därvid skall frågan om körkortsingripande tas upp till förnyad prövning. Enligt 10 § Vägverkets föreskrifter om utvidgad försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse (VVFS 2003:67) får ett alkolås endast användas på avsett sätt, vilket innebär att körkortshavaren skall följa meddelade instruktioner för start och körning. Till en ansökan om deltagande i försöksverksamhet med alkolås skall enligt 3 § i föreskrifterna fogas bl.a. en av sökanden undertecknad viljeförklaring enligt bilaga 3 till föreskrifterna. Enligt punkten 8 i denna bilaga förklarar sig sökanden införstådd med att han eller hon skall skölja munnen med rent vatten före varje blåsning, för att undvika att tillfällig munalkohol registreras i alkolåsets minne, samt att han eller hon är medveten om att mer än ett enstaka startförsök med otillåten alkoholkoncentration som regel leder till att den villkorliga återkallelsen undanröjs. - Länsrätten gör följande bedömning. - Av förarbetena till lagstiftningen om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse (prop. 1997/98:124 s. 62) framgår att det är viktigt att strikta villkor ställs upp och att avvikelser från villkoren inte tolereras. Regeringsrätten har i rättsfallet RÅ 2004 ref. 56 uttalat att möjligheten för den enskilde att få ett alkolås monterat i sitt fordon som ett alternativ till körkortsåterkallelse innebär en betydande förmån för honom eller henne. Mot denna bakgrund, och med hänsyn till att det är fråga om en försöksverksamhet, bör enligt Regeringsrätten de bedömningar som görs under villkorstiden bygga på restriktivitet vad avser uppfyllandet av de villkor som i lag och övriga föreskrifter samt i tillståndsbeslutet ställts upp för den enskildes utnyttjande av förmånen. - Av utredningen i målet framgår att G.A. vid tre tillfällen registrerats för att ha försökt starta bilen med otillåten mängd alkohol i utandningsluften. Han har härigenom inte följt meddelade föreskrifter och villkor som gäller för deltagandet i försöksverksamheten med villkorlig körkortsåterkallelse. Länsstyrelsen har därmed haft fog för sitt beslut att undanröja den villkorliga återkallelsen. - G.A. har genom Malmö tingsrätts lagakraftvunna dom av den 8 augusti 2003 fällts till ansvar för grovt rattfylleri. Enligt gärningsbeskrivningen förde G.A. den 25 maj 2003 personbil på Annetorpsvägen i Malmö efter att ha förtärt alkoholhaltiga drycker i sådan mängd att alkoholkoncentrationen i hans blod under eller efter färden uppgått till 2,25 promille. Körkortet skall därför återkallas enligt 5 kap. 3 § 1 KKL. - Enligt 8 § lagen om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse skall, när spärrtid bestäms med anledning av ett körkortsingripande, villkorstid då körkortet varit återkallat villkorligt inte räknas av. Detta hindrar emellertid inte att det förhållandet att körkortshavaren skött sig under en lång del av prövotiden kan komma i beaktande som ett synnerligt skäl för att fastställa en kortare spärrtid än vad som annars skulle ha skett (jfr Lagrådets yttrande den 19 januari 1998, intaget som bilaga 5 i prop. 1997/98: 124, s. 161). - När ett körkort återkallas på grund av att körkortshavaren gjort sig skyldig till trafiknykterhetsbrott och alkoholkoncentrationen i vederbörandes blod överstigit två promille brukar spärrtiden enligt rättspraxis bestämmas till 18 månader, om inte särskilda förhållanden ger anledning till en annan bedömning. I förevarande fall framstår det enligt länsrättens förmenande som i hög grad sannolikt att de misslyckade startförsök som G.A. registrerats för, föranletts av hans intag av hostmedicin respektive en chokladpralin och att han därefter glömt att skölja munnen med vatten. Vidare återstod endast en kortare tid av villkorstiden, cirka fem månader, vid tiden för undanröjandet av den villkorliga återkallelsen. Utredningen i målet, i form av bl.a. regelbundna läkarintyg, visar inte annat än att G.A. under den villkorstid som löpt, uppvisat ett nyktert levnadssätt. Mot bakgrund härav samt med beaktande av G.A:s uttalade behov av körkort för sin försörjning, finner länsrätten att spärrtiden i förevarande fall kan begränsas till tolv månader. Från denna tid skall, såsom länsstyrelsen angett, den tid avräknas under vilken G.A:s körkort tidigare varit återkallat tills vidare. - Länsrätten ändrar det överklagade beslutet endast på så sätt att spärrtiden sätts ned till tolv månader. - Länsstyrelsen överklagade och yrkade att kammarrätten skulle upphäva länsrättens dom och fastställa länsstyrelsens beslut om återkallelse av G.A:s körkort i 18 månader. - G.A. yrkade att kammarrätten skulle upphäva länsrättens dom och länsstyrelsens beslut att undanröja beslutet om villkorlig körkortsåterkallelse samt till följd härav undanröja beslutet om slutlig körkortsåterkallelse. - Länsstyrelsen och G.A. bestred varandras ändringsyrkanden. - Länsstyrelsen anförde bl.a. följande. Av bilaga 3 till Vägverkets föreskrifter om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse, som G.A. har undertecknat i samband med sin ansökan om villkorlig körkortsåterkallelse, framgår att munnen skall skölj as med rent vatten före varje blåsning och att mer än enstaka startförsök med otillåten alkoholkoncentration leder till att den villkorliga återkallelsen undanröjs. G.A:s alkolås har vid tre tillfällen registrerat att han har försökt starta bilen med en otillåten mängd alkohol i utandningsluften. Han har i samband med tömning av alkolåset informerats om att två misslyckade startförsök registrerats och upplysts om att ytterligare registreringar kan leda till att hans deltagande tas upp till omprövning. Enligt Regeringsrättens avgörande RÅ 2004 ref. 56 är möjligheten att få ett alkolås inmonterat i sitt fordon ett alternativ till körkortsåterkallelse som innebär en betydande förmån för en enskild person. Mot denna bakgrund, och då det fortfarande är fråga om en försöksverksamhet, bör de bedömningar som görs under villkorstiden bygga på restriktivitet vad avser uppfyllandet av de villkor som i lag och övriga föreskrifter samt i tillståndsbeslutet har ställts upp för den enskildes utnyttjande av förmånen. G.A. kan inte anses ha iakttagit de villkor som gäller för att delta i alkolåsprojektet och det har således funnits grund för att undanröja den villkorliga körkortsåterkallelsen och i stället fatta ett slutligt beslut om återkallelse av hans körkort. När ett körkort återkallas på grund av att körkortshavaren har gjort sig skyldig till trafiknykterhetsbrott och alkoholkoncentrationen i vederbörandes blod har överstigit två promille skall spärrtiden enligt praxis bestämmas till 18 månader om inte särskilda förhållanden ger anledning till en annan bedömning. Några synnerliga skäl för nedsättning av spärrtiden föreligger inte i detta fall och fem månader av en total villkorstid om två år kan inte anses vara en kortare tid som skall medföra nedsättning. Tre misslyckade startförsök med mellanliggande information om att uteslutande ur alkolåsprojektet kan komma att ske kan inte heller anses vara en sådan lång skötsamhet som utgör ett synnerligt skäl för kortare spärrtid. Vad gäller G.A:s behov av körkort så har han genom deltagande i projektet givits förutsättningar att försörja sig men har trots detta inte valt att iaktta föreskrifterna för den beviljade förmånen. - G.A. anförde bl.a. följande. Länsstyrelsen har vad gäller de misslyckade startförsöken i februari 2004 nöjt sig med en varning. Dessa startförsök var uppenbarligen föranledda av att han hade försökt starta sin bil "i påverkat tillstånd" efter att ha intagit hostmedicin, som dock inte medfört någon berusningsgrad. Frågan är därför vilken betydelse det misslyckade startförsöket ett drygt år senare skall tillmätas. Han har vid detta tillfälle inte försökt starta sin bil "i påverkat tillstånd" utan i stället förbisett att i enlighet med gällande anvisningar skölja munnen med rent vatten före blåsning i alkolåset efter att ha ätit en chokladpralin. Hans beskrivning av vad som föregått det misslyckade startförsöket och vad som orsakat detta har uttryckligen godtagits av länsstyrelsen i samband med handläggningen i länsrätten. Han åberopar till styrkande av händelseförloppet de intyg som ingetts till länsrätten. Eftersom det övergripande syftet med lagstiftningen är att motverka onykterhet i trafiken och lagstiftaren i förarbetena särskilt omnämnt startförsök i påverkat tillstånd borde utrymmet för misstag som skett på grund av att man glömt eller förbisett att skölja munnen antas vara större än utrymmet för misslyckanden på grund av att man befunnit sig i påverkat tillstånd. Detta kan ske utan att den restriktivitet som framgår av praxis åsidosätts. För det fall kammarrätten inte skulle finna skäl att bifalla överklagandet bör länsrättens dom fastställas. Villkorad körkortsåterkallelse måste ses som en form av körkortsingripande även om personen i fråga tillåts att med vissa inskränkningar och under vissa förutsättningar köra bil. Körkortsingripande har således pågått mot honom sedan den 6 juni 2003 varunder körkortsbehörigheten hittills varit helt återkallad under sammanlagt drygt åtta månader. Ett bifall till länsstyrelsens överklagande skulle innebära att körkortsingripandet pågår fram till och med sommaren 2006, dvs. mer än tre år efter den händelse som aktualiserade ingripandet. Den långa tid som körkortsingripandet har pågått skall vägas samman med det betydande behov han har i sitt arbete som fastighetsmäklare och chef över tre anställda. Om spärrtiden förlängs med ytterligare sex månader är det tveksamt om han kan fortsätta sin anställning. När han delgavs länsstyrelsens beslut om undanröjande av den villkorliga körkortsåterkallelsen återstod mindre än en femtedel av villkorstiden. Han har genomgått terapibehandling hos Aldroinstitutet i Malmö med återföljande kontroller hos alkoholläkare var tredje månad, som visar ett nyktert leverne. - Kammarrätten i Göteborg (2005-11-01, Svensson, Öhvall, Otto) yttrade. Tillämpliga lagrum framgår av länsrättens dom. - Körkortshavare som har beviljats villkorlig återkallelse av körkortet enligt lagen om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse skall följa de villkor och föreskrifter om installation, användning och kontroll av alkolåset som meddelats. Om körkortshavaren bryter mot dessa skall den villkorliga återkallelsen undanröjas och frågan om körkortsåterkallelse tas upp till förnyad prövning. - I såväl förarbeten till lagstiftningen som i praxis har uttalats att det är viktigt att strikta villkor för deltagande i försöksverksamheten med villkorlig återkallelse ställs upp och att de bedömningar som görs under villkorstiden skall bygga på restriktivitet (jfr, prop. 1997/98:124 s. 60 ff. och RÅ 2004 ref. 56). - Den viljeförklaring som G.A. undertecknat i samband med ansökan om att få delta i försöksprojektet med villkorlig körkortsåterkallelse innebär bl.a. att han förklarat sig villig att hantera alkolåsutrustningen på ett riktigt sätt. I detta ingår förutom att man inte får testa alkolåset genom att försöka starta bilen alkoholpåverkad även att man skall skölja munnen med rent vatten före varje blåsningstillfälle. G.A. har efter tömning av alkolåset erinrats om att han vid två tillfällen har gjort misslyckade startförsök och att ytterligare misslyckade försök kan medföra att hans deltagande i försöksverksamheten omprövas. Genom de misslyckade startförsöken har han brutit mot det avtal som han bundit sig att följa. Kammarrätten finner därför att länsstyrelsen har haft fog för sitt beslut att undanröja den villkorliga körkortsåterkallelsen och i stället återkalla körkortet. - Den normala spärrtiden för det trafiknykterhetsbrott som är aktuellt i målet är 18 månader. Vad gäller möjligheten att bestämma en kortare spärrtid aktualiseras i första hand längden av återstående villkorstid. När länsstyrelsen fattade sitt beslut återstod ungefär fem månader. Enligt kammarrättens bedömning är den tiden för lång för att av denna anledning anse att det föreligger synnerliga skäl för att sätta ned spärrtiden. Inte heller de av G.A. i övrigt åberopade omständigheterna utgör synnerliga skäl för en kortare spärrtid. Spärrtiden skall därför bestämmas till 18 månader. - Med bifall till länsstyrelsens överklagande fastställer kammarrätten länsstyrelsens beslut den 30 maj 2005 att undanröja den villkorliga återkallelsen av G.A:s körkort och att i stället återkalla körkortet med en spärrtid om 18 månader med avräkning enligt länsstyrelsens beslut. - Kammarrätten avslår G.A:s överklagande. - G.A. överklagade kammarrättens dom och yrkade i första hand att Regeringsrätten skulle upphäva beslutet att undanröja den villkorliga körkortsåterkallelsen och återkalla körkortet slutligt. I andra hand yrkade han att spärrtiden skulle bestämmas till ett år. Han anförde bl.a. följande. Han var inte påverkad av alkohol vid startförsöket den 13 mars 2005. Han har i och för sig inte hanterat alkolåsutrustningen helt i enlighet med anvisningarna. Bristerna i hans hantering av utrustningen är dock inte sådana att beslutet om villkorlig körkortsåterkallelse skall undanröjas. När det gäller andrahandsyrkandet måste det beaktas att han befunnit sig i slutet av den villkorliga återkallelsetiden. Hänsyn måste också tas till de olägenheter som den villkorliga återkallelsen medfört för honom under mer än ett och ett halvt år. En körkortsåterkallelse medför synnerligen stora men för honom i hans yrke som fastighetsmäklare. Också en villkorad körkortsåterkallelse är en form av körkortsingripande och ett sådant har därför pågått mot honom sedan den 6 juni 2003. Om kammarrättens dom blir bestående skulle körkortsingripandet pågå mer än tre år. Detta skall ställas mot hans behov av körkort i arbetet och mot att mindre än en femtedel av villkorstiden återstod när han delgavs länsstyrelsens beslut om undanröjande av den villkorliga återkallelsen. - Länsstyrelsen ansåg att överklagandet skulle avslås och anförde bl.a. följande. G.A:s alkolås har vid tre tillfällen registrerat att han försökt starta bilen med en otillåten mängd alkohol i utandningsluften. Han kan därför inte anses ha iakttagit de villkor som gäller för att få delta i försöket med villkorlig körkortsåterkallelse. En sådan restriktiv bedömning får stöd av såväl förarbetena som praxis. Det trafiknykterhetsbrott som föranledde den villkorliga återkallelsen är av mycket allvarlig natur då alkoholkoncentrationen uppgick till 2,25 promille. Den villkorliga återkallelsen har undanröjts på grund av att alkolåset har registrerat misslyckade startförsök vid tre tillfällen. Mot den bakgrunden kan de omständigheter som G.A. anfört inte utgöra skäl för en kortare spärrtid än 18 månader. - Regeringsrätten (2006-06-15, Sandström, Dexe, Stävberg, Lundin, Brickman): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten gör samma bedömning som kammarrätten. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår överklagandet. (fd II 2006-06-01, Löndahl)