RÅ 2006 not 103

Sekretess enligt 8 kap. 10 § förelåg för prisuppgifter i ett i kommunal affärsverksamhet slutet avtal / Sekretess enligt 8 kap. 10 § sekretesslagen förelåg inte för uppgifter som angav villkoren i ett avtal slutet i kommunal affärsverksamhet sedan fem år förflutit sedan avtalet slöts

Not 103. Överklagande av V.D. ang. rätt att ta del av allmän handling. - V.D. och E.L.W. begärde hos Skånetrafiken att få ta del av handlingar avseende Skånetrafikens upphandling rörande avtal och korrespondens rörande annonseringsplats. - Skånetrafiken lämnade ut begärda avtal utom vad avser uppgifterna om ersättning och anförde som skäl för sitt beslut följande. Skånetrafiken innehar ett avtal rörande Upplåtelser av reklamplatser, mellan Skånetrafiken och Clear Channel Sverige AB. - Vid sekretessbedömning har Skånetrafiken sekretessbelagt samtliga priser som parterna överenskommit. - Skånetrafiken har vid sekretessbedömning funnit att priserna innehåller företagskänslig information som kan minska företagets konkurrenskraft i framtida avtal om de offentliggörs. - Med hänvisning till bestämmelserna i 8 kap. 10 § sekretesslagen (1980:100) kan offentlig handling eller uppgifter i dessa sekretessbeläggas om handling innehåller uppgifter som berör affärs- eller driftförhållanden och enskild kan komma att lida skada om uppgifterna röjs. - V.D. och E.L.W. överklagade och yrkade att de ifrågavarande handlingarna skall lämnas ut i sin helhet och anförde i huvudsak följande. Det saknas rättslig grund för att sekretessbelägga de överenskomna priserna så som skett genom Skånetrafikens beslut. Detta måste även anses strida mot principen om fri konkurrens. Prisuppgifterna är inte att betrakta som sådan företagskänslig information som är avsedd att vid behov kunna sekretesskyddas. Det bör framhållas att utgångspunkten är offentlighet och att det alltid måste till en restriktiv tolkning av vilka uppgifter som skall kunna sekretessbeläggas. Det måste också finnas en saklig och rättsligt bärande grund angiven för sekretessbeläggningen. Det kan inte anses föreligga saklig grund för påståendet om att offentliggörande av aktuella prisuppgifter i sig skulle innebära en minskad konkurrenskraft för företaget i framtida avtal. Tvärtom hämmar den aktuella sekretessbeläggningen den fria konkurrensen på berörd marknad. 8 kap. 10 § sekretesslagen är inte tillämplig i detta fall. -Kammarrätten i Göteborg (2006-02-03, Granqvist, Edström, Bergström) avslog överklagandet med följande motivering. I 8 kap. 10 § första stycket första meningen sekretesslagen föreskrivs att sekretess gäller hos myndighet för uppgift om affärs- eller driftförhållanden för enskild, som i annat fall än som avses i 8 och 9 §§ har trätt i affärsförbindelse med myndigheten, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs. - Det är inte endast utlämnande av uppgifter som kan kvalificeras som företagshemligheter som kan innebära skada för det allmänna eller enskilda. Även utlämnande av andra uppgifter rörande affärs- eller driftförhållanden kan innebära skada för enskild (se prop. 2001/02:142 s. 64). - Av handlingarna framgår bl.a. följande. V.D. och E.L.W. har såvitt nu är i fråga på uppdrag av en icke namngiven klient hos Skånetrafiken begärt att få ta del av samtliga handlingar hänförliga till avtal rörande annonseringsplatser. De avtal som Skånetrafiken ingått med det i målet aktuella bolaget har lämnats ut till V.D. och E.L.W. Uppgifter om priser har dock sekretessbelagts och därför maskats i de utlämnade versionerna av avtalen. I ett av avtalen finns en paragraf där parterna förbinder sig att under avtalstiden inte lämna ut avtalet till tredje man. - Kammarrätten bedömer att det av särskild anledning kan antas att enskild lider skada om de ifrågavarande prisuppgifterna röjs (jfr bl.a. RÅ 1987 not. 626, RÅ 1991 not. 465 och RÅ 1994 not. 508). Sekretess föreligger således enligt 8 kap. 10 § första stycket första meningen sekretesslagen för uppgifterna. - Kammarrätten avslår överklagandet. - V.D. fullföljde sin talan och anförde bl.a. följande. För att offentlighet inte skall råda krävs enligt den aktuella lagregeln särskild anledning att anta att den enskilde lider skada om ifrågavarande uppgifter röjs. Presumtionen för offentlighet är alltså stark. Vad Skånetrafiken angett i sitt beslut ger inte vid handen att det finns särskild anledning att anta att skada uppkommer om uppgifterna om priser lämnas ut. Hon kan vidare inte se att prisuppgifterna - som numera torde vara tämligen obsoleta - skulle vara av sådan känslig art för någon enskild att den starka presumtionen för offentlighet bryts. - Regeringsrätten (2006-06-15, Sandström, Dexe, Stävberg, Lundin, Brickman): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 8 kap. 10 § första stycket första meningen sekretesslagen gäller - såvitt nu är av intresse - sekretess hos myndighet för uppgift om affärs- eller driftförhållanden för enskild som har trätt i affärsförbindelse med myndigheten, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs. Enligt fjärde stycket gäller sekretessen i fråga om uppgift i allmän handling i högst tjugo år. Vissa undantag finns. I fråga om handling som anger villkoren i avtal som slutits i kommunal affärsverksamhet gäller sekretessen längst till dess fem år har förflutit från det att avtalet slöts. - De handlingar som V.D. begärt utlämnade är tre avtal som Skånetrafiken träffat med Clear Channel Sverige AB (tidigare More Group Sverige AB) rörande reklam- och annonseringsplatser. Det första avtalet slöts i juni 1999 och omfattade åren 2000-2003 med möjlighet till förlängning i högst två år. Det andra avtalet träffades i december 1999 och gäller t.o.m. år 2015. Det tredje avtalet är ett tilläggsavtal om en förlängning av förstnämnda avtal med två år och en justering av villkoren om ersättning till Skånetrafiken. Detta avtal slöts i juni 2002. Skånetrafiken har till V.D. lämnat ut avtalen utom vad avser uppgifterna om ersättning. Dessa uppgifter har sekretessbelagts med stöd av 8 kap. 10 § sekretesslagen. - Som nämnts gäller sekretess för uppgifter i handlingar som anger villkoren i slutet avtal i kommunal affärsverksamhet längst till dess fem år har förflutit från det att avtalet slöts. Vid tiden för V.D:s begäran att få ta del av avtalen kan därmed sekretess inte ha gällt enligt 8 kap. 10 § sekretesslagen för några uppgifter i de två avtal som slöts år 1999. Något skäl att ändå inte lämna ut de efterfrågade uppgifterna i dessa avtal har inte framkommit. De skall därför lämnas ut. - När det gäller tilläggsavtalet från juni 2002 instämmer Regeringsrätten i kammarrättens bedömning. - Regeringsrättens avgörande. Med ändring av kammarrättens dom och Skånetrafikens beslut förordnar Regeringsrätten att avtalen från år 1999 skall i överklagade delar lämnas ut till V.D. Det ankommer på Skånetrafiken att lämna ut dessa handlingar. - Regeringsrätten avslår överklagandet i övrigt. (fd II 2006-06-01, Löndahl)