RÅ 2006 not 123

Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Annan än den som begärt att få ta del av allmän handling hade inte rätt att överklaga kammarrätts beslut om utlämnande

Not 123. Överklagande av Folktandvården Skåne i mål ang. rätt att få ta del av allmän handling. - Folktandvården Skåne avslog den 23 mars 2006 en begäran från M.N. att få ta del av s.k. nyckeltalsrapporter avseende vissa namngivna tandläkare. - M.N. överklagade beslutet hos Kammarrätten i Göteborg som i dom den 6 juli 2006 upphävde beslutet och överlämnade handlingarna till folktandvården för fortsatt handläggning. - Folktandvården Skåne överklagade kammarrättens beslut och yrkade att Regeringsrätten skulle upphäva kammarrättens dom och fastställa beslutet att inte lämna ut begärda handlingar. -Regeringsrätten (2006-09-14, Fernlund): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 2 kap. 15 § tryckfrihetsförordningen och 15 kap. 7 § sekretesslagen (1980:100) följer att ett beslut rörande frågan om rätt att ta del av allmän handling får överklagas endast av den som begärt ut handlingen. Folktandvården Skånes överklagande skall därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar överklagandet. (fd II 2006-09-07, Hofvander)