RÅ 2006 not 127

Ansökan av M.P. om rättsprövning av beslut att anta detaljplan. -Kommunfullmäktige i Huddinge kommun (2004-11-08)antog detaljplan för Klockarvägen inom kommundelen Sjödalen. Syftet var att skapa förutsättningar för uppförandet av sex punkthus

Not 127. Ansökan av M.P. om rättsprövning av beslut att anta detaljplan. -Kommunfullmäktige i Huddinge kommun (2004-11-08)antog detaljplan för Klockarvägen inom kommundelen Sjödalen. Syftet var att skapa förutsättningar för uppförandet av sex punkthus. - M.P. överklagade beslutet. - Länsstyrelsen i Stockholms län (2005-01-10) avslog överklagandet. - M.P. överklagade beslutet. - Regeringen (Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet, 2005-08-25)avslog överklagandet och anförde som skäl för sitt beslut följande. Regeringen finner att detaljplanen inte kan anses medföra sådana olägenheter för M.P. att planen av det skälet inte kan godtas. Vad M.P. framfört om påverkan på områdets natur-, rekreations- eller arkitektoniska värden eller om trafikförhållandena utgör inte skäl för att regeringen med anledning av hans överklagande skall upphäva planbeslutet. Regeringen finner inte heller att vad M.P. framfört om att planbestämmelsen om fasadmaterial tagits bort eller hans invändningar i övrigt utgör skäl att ändra länsstyrelsens beslut. Överklagandet bör därför avslås. - I ansökningen om rättsprövning anförde M.P. bl.a. följande. Det aktuella området har tidigare varit föremål för åtgärder för att begränsa genomfartstrafik vilket lett till områdets behagliga och barnvänliga karaktär. Genom den nu aktuella detaljplanen kommer det tidigare svåra trafikläget att återskapas. Området har stora ”gröna värden” som kommer att förstöras. Nybyggnationen kommer också att fördärva den välplanerade byggnadsstrukturen i området. - Regeringsrätten (2006-09-18, Nordborg, Nord, Stävberg, Fernlund): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av punkten 2 övergångsbestämmelserna till lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut följer att den tidigare lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall tillämpas i förevarande mål. - Av 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut framgår att Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen skall pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angett eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågan om beslutet strider mot kraven på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är så utformade att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande, omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och 234). - De i målet tillämpliga bestämmelserna i plan- och bygglagen (1987:10) är allmänt hållna och ger myndigheterna ett förhållandevis stort utrymme för bedömningar. I målet har inte framkommit att regeringen vid beslutsfattandet skulle ha felbedömt fakta eller överskridit gränserna för det handlingsutrymme som föreligger i planärenden eller att det vid handläggningen har förekommit något fel som kan ha påverkat utgången i ärendet. Regeringens beslut kan därför inte anses strida mot någon rättsregel på det sätt som sökanden har angett. Det framgår inte heller klart av omständigheterna i målet att beslutet på annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut skall därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd I 2006-08-23, S. Nilsson)