RÅ 2006 not 128

Ansökan av VS-Hus AB om rättsprövning av beslut att anta detaljplan. -Byggnadsnämnden i Västerås kommun (2004-10-19)antog detaljplan för fastigheten Ingrid 14. Syftet var att skapa förutsättningar för ytterligare bostäder och kontor vid Biskopsgatan

Not 128. Ansökan av VS-Hus AB om rättsprövning av beslut att anta detaljplan. -Byggnadsnämnden i Västerås kommun (2004-10-19)antog detaljplan för fastigheten Ingrid 14. Syftet var att skapa förutsättningar för ytterligare bostäder och kontor vid Biskopsgatan. - Bl.a. bolaget överklagade beslutet. - Länsstyrelsen i Västmanlands län (2005-04-18) avslog överklagandet. - Bolaget överklagade beslutet. - Regeringen (Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet, 2005-11-10)avslog överklagandet och anförde bl.a. att bolagets invändningar rörande planens påverkan på närmiljön och områdets kulturvärden inte utgjorde skäl att ändra länsstyrelsens beslut. - I ansökningen om rättsprövning anförde bolaget bl.a. följande. Beslutet strider mot förvanskningsförbudet i 3 kap. 12 § plan- och bygglagen (1987:10), PBL. I planförslaget nämns felaktigt att endast konstskolan på fastigheten Ingrid 14 har ett förbud mot förvanskning. Ett sådant förbud gäller även beträffande byggnaden på fastigheten Ingrid 2. Båda byggnaderna har i bevarandeprogrammet för Västerås stadsbebyggelse angetts som "byggnad av större kulturhistoriskt värde som inte får förvanskas vare sig genom arbeten på själva byggnaden eller genom bebyggelse i grannskapet". En nybyggnad innebär att husens upplevelsevärde förvanskas. Byggnaderna är belägna inom område som ansetts vara av riksintresse. - Regeringsrätten (2006-09-18, Nordborg, Nord, Stävberg, Fernlund): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av punkten 2 övergångsbestämmelserna till lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut följer att den tidigare lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall tillämpas i förevarande mål. - Av 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut framgår att Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen skall pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angett eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågan om beslutet strider mot kraven på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är så utformade att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande, omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och 234). - De i målet tillämpliga bestämmelserna i PBL är allmänt hållna och ger myndigheterna ett förhållandevis stort utrymme för bedömningar. I målet har inte framkommit att regeringen vid beslutsfattandet skulle ha felbedömt fakta eller överskridit gränserna för det handlingsutrymme som föreligger i planärenden eller att det vid handläggningen har förekommit något fel som påverkat utgången i ärendet. Regeringens beslut kan därför inte anses strida mot någon rättsregel på det sätt som sökanden har angett. Det framgår inte heller klart av omständigheterna i målet att beslutet på annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut skall därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd I 2006-08-23, S. Nilsson)