RÅ 2006 not 129

Ansökan av D.J. m.fl. om rättsprövning av beslut att anta detaljplan. -Kommunfullmäktige i Jönköpings kommun (2005-09-28) antog detaljplan för fastigheten Kaxholmen 4:1 m.fl. Syftet var att skapa förutsättningar för uppförande av tre mindre flerbostadshus

Not 129. Ansökan av D.J. m.fl. om rättsprövning av beslut att anta detaljplan. -Kommunfullmäktige i Jönköpings kommun (2005-09-28) antog detaljplan för fastigheten Kaxholmen 4:1 m.fl. Syftet var att skapa förutsättningar för uppförande av tre mindre flerbostadshus. - D.J. m.fl. överklagade beslutet. Klagandena anförde bl.a. planen skulle leda till en överexploatering av området, att den stred mot bestämmelser i plan- och bygglagen (1987:10), PBL, rörande trafik, miljö och hänsyn till och risker för de boende, att en miljökonsekvensbeskrivning borde ha utförts, att utsiktsförhållandena påverkades och att upphandlingsregler kringgåtts. - Länsstyrelsen i Jönköpings län (2005-12-21)avslog överklagandena. - D.J. m.fl. överklagade. - Regeringen (Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet, 2006-05-04) avslog överklagandena och anförde bl.a. följande. Regeringen finner att de olägenheter i form av bl.a. påverkad utsikt och förändrad närmiljö som detaljplanen kan medföra för klagandena inte kan vara så betydande att planen av det skälet inte kan godtas. Vad klagandena anfört om exploateringsgraden, om trafik- och parkeringsförhållandena i området eller om vald planutformning utgör inte skäl för att regeringen med anledning av deras överklaganden skall upphäva planbeslutet. Regeringen finner inte heller att vad klagandena framfört om länsstyrelsens bedömningar eller deras invändningar i övrigt utgör skäl att ändra länsstyrelsens beslut. Överklagandena bör därför avslås. - D.J. m.fl. ansökte om rättsprövning. - Regeringsrätten (2006-09-18, Nordborg, Nord, Stävberg, Fernlund): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av punkten 2 övergångsbestämmelserna till lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut följer att den tidigare lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall tillämpas i förevarande mål. - Av 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut framgår att Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen skall pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angett eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågan om beslutet strider mot kraven på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är så utformade att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande, omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och 234). - De i målet tillämpliga bestämmelserna i PBL är allmänt hållna och ger myndigheterna ett förhållandevis stort utrymme för bedömningar. I målet har inte framkommit att regeringen vid beslutsfattandet skulle ha felbedömt fakta eller överskridit gränserna för det handlingsutrymme som föreligger i planärenden eller att det vid handläggningen har förekommit något fel som kan ha påverkat utgången i ärendet. Regeringens beslut kan därför inte anses strida mot någon rättsregel på det sätt som sökandena har angett. Det framgår inte heller klart av omständigheterna i målet att beslutet på annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut skall därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd I 2006-08-23, S. Nilsson)