RÅ 2006 not 130

Oriktig uppgift ansågs ha lämnats då schablonmetoden felaktigt använts vid beräkning av anskaffningskostnaden för avyttrade teckningsoptioner men skattetillägg togs ut efter den lägre procentsatsen (20 procent), eftersom kontrolluppgifter funnits tillgängliga vid granskningen

Not 130. Överklagande av A.O. ang. skattetillägg vid inkomsttaxering 2001. - Skattemyndigheten i Växjö beslutade vid 2001 års taxering att höja den av A.O. redovisade realisationsvinsten vid avyttring av teckningsoptioner från ca 8,9 milj. kr till ca 10,7 milj.kr med hänvisning till att A.O. felaktigt beräknat anskaffningskostnaden med tillämpning av schablonmetoden (20 %-regeln). Vidare påfördes skattetillägg med 40 procent av skatten på skillnadsbeloppet. - A.O. överklagade beslutet om skattetillägg och yrkade att skattetillägget skulle undanröjas eller, i andra hand, sättas ned till 20 procent. -Länsrätten i Blekinge län (2004-04-13, ordf. von Zweigbergk) avslog överklagandet och yttrade: A.O. har inte i deklarationen angivit att han tillämpat schablonmetoden vid redovisningen av realisationsvinsten. Även om det genom en beräkning kan konstateras att de angivna anskaffningsvärdena motsvarar 20 procent av försäljningslikviden delar länsrätten skattemyndighetens bedömning att A.O. genom det sätt på vilket han redovisat försäljningen av teckningsoptionerna har lämnat en oriktig uppgift och att fråga således inte är om ett öppet yrkande om att få tillämpa schablonmetoden. Den oriktiga uppgiften har inte kunnat rättas med ledning av tillgängligt kontrollmaterial. Grund för att påföra skattetillägg föreligger därmed. - De aktuella skattereglerna kan inte anses komplicerade eller svåra. Det framgår klart av de till aktuella deklarationsblanketter fogade upplysningarna i vilka fall schablonregeln får tillämpas. Länsrätten finner, även med beaktande av att bedömningen skall vara nyanserad och inte alltför restriktiv, att den oriktiga uppgiften inte kan anses ursäktlig på någon av de i 5 kap. 6 § 1 och 2 taxeringslagen (1990:324), TL, angivna grunderna. Den omständigheten att A.O. av anlitad deklarationsmedhjälpare fått felaktiga råd föranleder inte annan bedömning. Inte heller framstår det som uppenbart oskäligt att i detta fall ta ut skattetillägg. Överklagandet skall därför avslås. - A.O. överklagade. - Kammarrätten i Jönköping (2005-05-23, Falkelius, Stridbeck, Löfgren, referent) fastställde länsrättens dom. - A.O. fullföljde sin talan. Skatteverket medgav att skattetillägget sattes ned till 20 procent. - Regeringsrätten (2006-09-21, Nordborg, Nord, Stävberg, Fernlund): Skälen för Regeringsrättens avgörande. A.O. har i sin självdeklaration för inkomståret 2000 vid redovisning av avyttring av teckningsoptioner felaktigt använt sig av schablonmetoden för beräkning av optionernas anskaffningsvärden. Fråga är om han därmed har lämnat en sådan oriktig uppgift som skall ligga till grund för skattetillägg. - A.O. har redovisat avyttringen av värdepapperen på blanketterna K4 och K4A. På blanketterna anges att som anskaffningsvärde skall upptas ett genomsnittsvärde enligt beräkning på sidan tre i blanketterna alternativt ett schablonvärde. A.O. har inte redovisat någon beräkning av genomsnittsvärde. Det borde därför ha stått klart för Skatteverket att han använt schablonmetoden vid beräkningen av realisationsvinsten (jfr RÅ 2004 ref. 75 och RÅ 2004 not. 184). - Schablonmetoden får enligt den i målet aktuella lydelsen av 27 § 2 mom. tredje stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt användas vid avyttring av marknadsnoterade aktier och vissa andra marknadsnoterade finansiella instrument men inte vid avyttring av optioner och terminer. De upplysningar A.O. lämnat i deklarationen kan inte anses utesluta att de avyttrade värdepapperen utgjorts av sådana marknadsnoterade finansiella instrument för vilka schablonmetoden får tillämpas. Värdepapperen i fråga har endast identifierats genom angivande av beteckningar som "Europolitan T01 97/00" och har på blanketterna K4 och K4A redovisats under ett avsnitt som varit avsett för bl.a. marknadsnoterade aktier men inte för ifrågavarande teckningsoptioner. De lämnade uppgifterna utesluter således inte att det varit riktigt att använda schablonmetoden. A.O. har därmed lämnat en oriktig uppgift då han använt schablonmetoden vid beräkningen av realisationsvinsten. Grund för påförande av skattetillägg enligt 5 kap. 1 § första stycket TL i den i målet tillämpliga lydelsen har därför förelegat. - Av de kontrolluppgifter som Skatteverket haft tillgång till vid granskningen av A.O:s deklaration har emellertid framgått att de överlåtna värdepapperen utgjorts av teckningsoptioner. Även om de faktiska anskaffningsvärdena inte framgått av kontrolluppgifterna och dessa därför inte har varit tillräckliga för att fatta ett korrekt taxeringsbeslut skall skattetillägget med tillämpning av 5 kap. 1 § tredje stycket TL tas ut med den lägre procentsatsen, 20 procent av underlaget. - Skäl att befria A.O. från skattetillägget föreligger inte. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar, med ändring av underinstansernas avgöranden, att skattetillägg skall påföras med 20 procent av underlaget. (fd I 2006-08-23, Lundström)