RÅ 2006 not 131

Resningsansökan med yrkande om återbetalning av ränta som tagits ut av försäkringskassa prövades inte eftersom kassans beslut kunde omprövas enligt reglerna i 27 § förvaltningslagen

Not 131. Ansökan av A.H. om resning. - Stockholms läns allmänna försäkringskassa beslutade den 11 juni 1997 att A.H. var återbetalningsskyldig för ett belopp om 7 524 kr avseende felaktigt uppburet bostadsbidrag. I beslutet angavs vidare bl.a. att hon skulle påföras på visst sätt bestämd dröjsmålsränta om hon inte betalade beloppet senast den 17 juli 1997. Försäkringskassan beslutade den 23 oktober 1997 att inte ändra sitt tidigare beslut. A.H. överklagade försäkringskassans beslut hos Länsrätten i Stockholms län som i dom den 27 februari 1998 avslog överklagandet. Sedan A.H. fullföljt sin talan hos Kammarrätten i Stockholm avslog kammarrätten i dom den 28 december 1998 överklagandet. - A.H. ansökte om resning och yrkade att den ränta som hon betalat till Försäkringskassan skulle återbetalas till henne. -Regeringsrätten (2006-09-21, Nordborg, Nord, Knutsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten har i dom den 6 maj 2004 (RÅ 2004 ref. 54) funnit att allmän försäkringskassa inte har rätt att utan uttryckligt författningsstöd ta ut ränta på fordran som avser återbetalning av för mycket uppburen ersättning. Regeringsrättens och underinstansernas prövning omfattade i det målet såväl frågan om återbetalningsskyldighet som frågan om ränta skulle utgå. - A.H:s återbetalningsskyldighet har fastställts slutligt genom Kammarrättens i Stockholm dom den 28 december 1998. Varken länsrätten eller kammarrätten har prövat frågan om ränta. Det kan därför inte föreligga något hinder för Försäkringskassan att pröva A.H:s yrkande om att återfå den erlagda räntan. Skäl att bevilja resning i målen i underinstanserna föreligger därmed inte. - A.H:s ansökan om resning skall sålunda avvisas och handlingarna i målet överlämnas till Försäkringskassan för vidare handläggning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar A.H:s resningsansökan. Handlingarna i målet överlämnas till Försäkringskassan för vidare handläggning. (fd I 2006-09-12, Ericson)