RÅ 2006 not 154

Ansökan om resning avvisad och överlämnad till kammarrätt när ansökan avsett mål eller ärende som avgjorts av länsrätt

Not 154. Ansökan av P.B. om resning i mål om rättelse av uppgift i utsöknings- och inskrivningsdatabasen. - Kronofogdemyndigheten i Stockholm avslog den 16 augusti 2002 P.B:s begäran om rättelse av uppgift i utsöknings- och indrivningsdatabasen avseende hans skattekonto. Sedan han överklagat beslutet hos Länsrätten i Stockholms län avslog länsrätten den 24 februari 2004 överklagandet. Han överklagade domen hos Kammarrätten i Stockholm, som enligt beslut den 13 april 2004 inte meddelade prövningstillstånd (mål nr 1812-04). P.B. fullföljde sin talan hos Regeringsrätten som den 17 juni 2004 beslutade att inte meddela prövningstillstånd (mål nr 2804-04). - P.B. anförde i skrivelse benämnd överklagande av mål nr 2804-04 att tidigare insända fakta och synpunkter inte har beaktats, vare sig av skattemyndigheten eller av Regeringsrätten. -Regeringsrätten (2006-10-19, Stävberg, Lundin, Fernlund): Skälen för Regeringsrättens avgörande. P.B:s skrivelse får uppfattas som en ansökan om resning i det av länsrätten slutligt avgjorda målet i vilket frågan om rättelse av uppgift i utsöknings- och indrivningsdatabasen prövades i sak. Av 8 § första stycket 3 lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar följer att det är kammarrätten som skall pröva ansökningen om resning (jfr RÅ 1997 not. 46). - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen om resning och överlämnar den till Kammarrätten i Stockholm för vidare handläggning. (fd II 2006-10-10, Hofvander)