RÅ 2006 not 158

Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Annan än den som begärt att få ta del av allmän handling hade inte rätt att överklaga kammarrätts beslut om utlämnande

Not 158. Överklagande av Åklagarmyndigheten ang. rätt att ta del av allmän handling. - Åklagarmyndigheten beslutade den 23 januari 2006 att inte lämna ut vissa under föregående vecka inkomna eller upprättade handlingar till Nyhetsbyrån Siren. Nyhetsbyrån överklagade beslutet. Kammarrätten i Stockholm undanröjde i dom den 23 februari 2006 Åklagarmyndighetens beslut och visade målet åter till myndigheten för förnyad handläggning. - Åklagarmyndigheten överklagade kammarrättens dom. -Regeringsrätten (2006-10-24, Knutsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. I 2 kap. 15 § tryckfrihetsförordningen samt 15 kap. 7 § sekretesslagen (1980:100) finns bestämmelser som reglerar rätten att föra talan mot beslut i mål eller ärende angående utlämnande av allmän handling. Av bestämmelserna följer att annan än sökanden inte är behörig att överklaga beslut rörande utlämnande av allmän handling och att en myndighet inte får överklaga ett beslut, som ålägger den att lämna ut en handling. Åklagarmyndigheten har således inte rätt att överklaga kammarrättens dom. Överklagandet skall därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar Åklagarmyndighetens överklagande. (fd I 2006-10-18, Olsson)