RÅ 2006 not 159

Ansökan av B.B. och L.B. om rättsprövning av beslut ang. detaljplan. -Plan- och miljönämnden i Motala kommun (2003-06-19) antog detaljplan för Almen 8 och 9 och Eken 17, Östermalm. Syftet var bl.a. att möjliggöra uppförande av garagebyggnader

Not 159. Ansökan av B.B. och L.B. om rättsprövning av beslut ang. detaljplan. -Plan- och miljönämnden i Motala kommun (2003-06-19) antog detaljplan för Almen 8 och 9 och Eken 17, Östermalm. Syftet var bl.a. att möjliggöra uppförande av garagebyggnader. - Beslutet överklagades av B.B. och L.B. De anförde att de vid ett garagebygge på Almen 8 skulle få sin fria utsikt från ett större burspråksfönster helt skymd - Länsstyrelsen i Östergötlands län (2004-01-13) avslog överklagandet. - B.B. och L.B. överklagade länsstyrelsens beslut. - Regeringen (Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet, 2005-04-28), som fann att olägenheterna för B.B. och L.B. inte kunde anses så betydande att planen av det skälet inte kunde godtas, avslog överklagandet. - B.B. och L.B. ansökte om rättsprövning. - Regeringsrätten (2006-10-25, Lavin, Dexe, Hamberg, Knutsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av punkten 2 övergångsbestämmelserna till lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut följer att den tidigare lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall tillämpas i förevarande mål. - Av 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut framgår att Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen skall pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angett eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågan om beslutet strider mot kraven på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är så utformade att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande, omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och 234). - De i målet tillämpliga bestämmelserna i plan- och bygglagen (1987:10) är allmänt hållna och ger myndigheterna ett förhållandevis stort utrymme för bedömningar. I målet har inte framkommit att regeringen vid beslutsfattandet skulle ha felbedömt fakta eller överskridit gränserna för det handlingsutrymme som föreligger i planärenden eller att det vid handläggningen har förekommit något fel som påverkat utgången i ärendet. Regeringens beslut kan därför inte anses strida mot någon rättsregel på det sätt som sökandena har angett. Det framgår inte heller klart av omständigheterna i målet att beslutet på annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut skall därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd I 2006-10-05, H. Larsson)