RÅ 2006 not 16

Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. / Kontantberäkning kunde inte läggas till grund för en skönsmässig höjning av inkomsten (resningsärende, bifall) / Kontantberäkning kunde inte läggas till grund för en skönsmässig höjning av inkomsten av näringsverksamhet (bifall)

Not 16. Ansökan av F.F.M. om resning i mål om inkomsttaxering. - F.F.M. förvärvade i april 1997 en rörelse med firma Rådhus Tobak. Han redovisade vid 1998 års taxering underskott av näringsverksamhet med 44 780 kr avseende beskattningsåret den 1 april - den 31 december 1997. På skattemyndighetens förfrågan uppgav F.F.M. bl.a. att Rådhus Tobak förvärvats för 250 000 kr och att han t.o.m. augusti 1997 erlagt sammanlagt 85 430 kr för övertagna varor i affären. - I omprövningsbeslut den 28 maj 1999 beslutade Skattemyndigheten i Stockholm att skönsmässigt höja rörelseinkomsten med 247 200 kr (309 000 kr inkl. mervärdesskatt). Inkomsten av näringsverksamhet bestämdes till 151 815 kr (efter avdrag för egenavgifter med 50 605 kr) och skattetillägg påfördes. Mervärdesskatten bestämdes till 61 800 kr. - Skattemyndigheten anförde i sitt beslut bl.a. följande. Enligt balansräkningen har kontanta insättningar i näringsverksamheten gjorts med 343 664 kr. Det beräknade kontantunderskottet är 309 086 kr. Vid denna beräkning har makarnas levnadskostnader uppskattats till 131 088 kr och tillgängliga medel - i form av hustruns överskott och kvarstående medel från en tidigare försäljning av en andel i ett handelsbolag - till sammanlagt 140 000 kr. Det har inte getts någon godtagbar förklaring till hur familjen klarat sina levnadskostnader. Ingivna handlingar avseende lån har inte beaktats. - F.F.M. överklagade skattemyndighetens beslut hos Länsrätten i Stockholms län. Länsrätten biföll överklagandet i dom den 13 februari 2001 och undanröjde den av skattemyndigheten beslutade skönsmässiga höjningen av inkomsten. Skattemyndigheten överklagade domen hos Kammarrätten i Stockholm. Kammarrätten biföll i dom den 27 november 2002 överklagandet och förklarade att F.F.M. skulle påföras inkomst av näringsverksamhet och skattetillägg i enlighet med skattemyndighetens beslut (mål nr 1724-2001). Kammarrättens dom vann laga kraft. - F.F.M. ansökte om resning i kammarrättens mål och yrkade att en ny prövning skulle ske i kammarrätten. Han yrkade vidare ersättning för sina kostnader i Regeringsrätten med 7 500 kr. F.F.M. anförde bl.a. att det i kammarrättens dom felaktigt angavs att han uppgett att han gjort avbetalningar på ett av honom upptaget lån om 85 000 kr. - Skatteverket anförde i yttrande till Regeringsrätten bl.a. följande. Enligt rörelsens balansräkning har inventarier köpts för 250 000 kr och kontanta insättningar gjorts med 343 664 kr. F.F.M. har inte kunnat visa hur han klarat sin och familjens försörjning. Han har misstolkat kammarrättens dom; kammarrätten har återgett ett av skattemyndigheten fört hypotetiskt resonemang om avbetalningar på lånet om 85 000 kr. Resningsinstitutet är avsett att tillämpas med restriktivitet så att det inte kommer att framstå som en överprövning av nära nog ordinär karaktär. Den åberopade bevisningen har redan varit föremål för prövning av underinstanserna. F.F.M. har inte visat att det på grund av ny bevisning eller nya omständigheter finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. - Regeringsrätten förordnade därefter att Skatteverket skulle yttra sig över vad beloppet 343 664 kr avsåg samt vilka samband som kunde finnas mellan detta belopp, den angivna köpeskillingen 250 000 kr, det belopp om 250 000 kr som i deklarationen upptagits under posten "Inventarier" samt uppgivna ersättningar för övertagna varor. I den mån beloppet 343 664 kr avsåg vad som betalats till säljaren eller tillförts verksamheten förutsattes att Skatteverket yttrade sig över hur finansiering kunnat ske genom överskott i verksamheten. - Skatteverket anförde i nytt yttrande bl.a. följande. Köpeskillingen om 250 000 kr för Rådhus Tobak ingår av allt att döma i beloppet 343 664 kr. I beloppet 343 664 kr torde likaså ingå ersättningar om totalt 85 430 kr för övertagna varor. Vad resterande 8 234 kr avser har inte angetts. Beloppet 250 000 kr avser troligtvis samma belopp om 250 000 kr som F.F.M. uppgett som köpeskilling för Rådhus Tobak. Rådhus Tobak har helt klart haft en sådan omsättning under år 1997 att den har kunnat generera oredovisade intäkter. Frågan om oredovisade intäkter har emellertid inte haft någon framträdande plats i det underliggande ärendet vilket inte heller varit nödvändigt. Av F.F.M:s egna uppgifter i deklarationen har nämligen framgått att egna insättningar om 343 664 kr gjorts i verksamheten. Huvudfrågan i det underliggande ärendet har varit om F.F.M. kunnat lämna tillräckligt trovärdiga och verifierbara förklaringar för att bryta den presumtion som kontantberäkningen, grundad bl.a. på beloppet 343 664 kr, inneburit. Så har inte bedömts vara fallet varför F.F.M. blivit skönstaxerad. Några synnerliga skäl för resning har inte framkommit. -Regeringsrätten (2006-02-06, Sandström, Nord, Hamberg, Brickman, Knutsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. F.F.M. har i den ordinarie processen redogjort för omständigheterna kring förvärvet av Rådhus Tobak. Han har därvid uppgett bl.a. följande. I mitten av år 1996 sålde han sin andel i ett handelsbolag för 200 000 kr. Han var därefter arbetslös fram till i april 1997. Under den tid han var arbetslös försörjde han sig genom de medel han fått från försäljningen av handelsbolagsandelen. Vid tidpunkten för förvärvet av tobaksaffären återstod ca 100 000 kr av försäljningssumman. Köpeskillingen om 250 000 kr finansierade han dels genom nämnda 100 000 kr, dels genom ett lån från en släkting i Iran. I samband med förvärvet av tobaksaffären tog han även över ett varulager för 85 430 kr som betalades av i delposter. Övertagandet av varulagret finansierades genom lån från dottern som vid den tidpunkten bodde utomlands. Utöver lånen hänförliga till förvärvet av tobaksaffären har han även lånat ca 70 000 kr av en släkting boende i Sverige. Till detta kommer att hans hemmavarande son bidragit med ca 12 000 kr under året i form av hjälp till hyran. - Regeringsrätten gör följande bedömning. - Skatteverket har inte vid sin handläggning av ärendet eller vid handläggningen hos länsrätten eller kammarrätten pekat på direkta fel eller brister i den skattemässiga redovisningen av näringsverksamheten eller i underliggande material. I stället har åberopats att en av skattemyndigheten utförd kontantberäkning gett ett betydande underskott. - Skatteverkets ståndpunkt är att F.F.M. inte lämnat trovärdiga och verifierbara förklaringar för att bryta den presumtion som kontantberäkningen inneburit. Verket tillägger att verksamheten under den aktuella perioden haft sådan omfattning att den kunnat generera oredovisade intäkter. - Det i kontantberäkningen framräknade underskottet om 309 086 kr skall ställas mot de utgifter F.F.M. haft vid förvärvet av Rådhus Tobak med tillhörande lager. F.F.M. har uppgett att 250 000 kr erlagts kontant vid förvärvet och att ca 60 000 kr av resterande 85 430 kr hade erlagts under tiden fram till juni 1997. De lämnade uppgifterna har lämnats obestridda och det finns inte anledning att ifrågasätta dem. - Underskottet i kontantberäkningen svarar i stort sett mot de betalningar som F.F.M. gjort i anslutning till förvärvet av Rådhus Tobak. Regeringsrätten konstaterar att betalningarna inte har kunnat finansieras med medel som uppkommit i näringsverksamheten senare under beskattningsåret. - I den ordinarie processen har prövningen inriktats på frågan om de uppgivna lånen verkligen förekommit och länsrätten och kammarrätten har i denna del gjort olika bedömningar. Däremot har det inte tidigare gjorts någon analys av relationen mellan de olika posterna i kontantberäkningen och i deklarationen. En sådan har kommit till stånd först i resningsmålet. - Av vad som numera framkommit står det klart att skattemyndigheten inte haft fog för sitt beslut att lägga kontantberäkningen till grund för en skönsmässig höjning av inkomsten av den aktuella näringsverksamheten. Regeringsrätten finner att resning bör beviljas och den skönsmässiga höjningen undanröjas. Därmed bortfaller också skattetillägget. - F.F.M. bör beviljas ersättning enligt lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. med tidigare i kammarrätten yrkat belopp om 5 605 kr och nu yrkat belopp om 7 500 kr. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten beviljar resning och förklarar, med undanröjande av kammarrättens dom, att F.F.M. inte skall påföras någon skönsmässigt beräknad inkomst av näringsverksamhet och inte heller någon skönsmässigt beräknad mervärdesskatt att betala. - Regeringsrätten beviljar F.F.M. ersättning av allmänna medel för kostnader i kammarrätten och Regeringsrätten med 13 105 kr. (fd II 2005-11-30, M. Lindvall)