RÅ 2006 not 162

Överklagande av Skatteverket samt av A, B och C av ett förhandsbesked ang. inkomstskatt

Not 162. Överklagande av Skatteverket samt av A, B och C av ett förhandsbesked ang. inkomstskatt. - A, B och C ägde tillsammans aktierna i X AB. De avsåg att som villkorat aktieägartillskott överlåta aktierna till ett annat aktiebolag i vilket de tillsammans ägde ca 80 procent av aktierna. De ställde sju frågor varav en (fråga 1) avsåg om bestämmelsen i 53 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, var tillämplig på deras tillskott. -Skatterättsnämnden (2006-04-28, André, ordf., Wingren, Melbi, Nylund, Silfverberg, Sjökvist, Ståhl):Förhandsbesked (fråga 1). Bestämmelsen i 53 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, är inte tillämplig på tillskottet. - Motivering. För att bestämmelsen i 53 kap. 3 § IL skall vara tillämplig på ifrågavarande tillskott krävs enligt 2 § i samma kapitel att aktierna överlåts utan ersättning eller mot ersättning som understiger såväl aktiernas marknadsvärde som omkostnadsbelopp. Ett villkorat aktieägartillskott leder till att aktieägaren som ersättning får en tillgång i form av en "svävande fordringsrätt" (jfr Regeringsrättens dom den 27 juni 2005, anm.RÅ 2005 not. 82). Av omständigheterna framgår att värdet av denna tillgång får anses överstiga aktiernas omkostnadsbelopp. Bestämmelsen i 53 kap. 3 § IL är därför inte tillämplig. - Förhandsbeskedet överklagades av Skatteverket liksom av A, B och C. Skatteverket yrkade att Regeringsrättens skulle fastställa nämndens besked avseende fråga 1. A, B och C yrkade att frågan skulle besvaras med att bestämmelsen i 53 kap. 3 § IL var tillämplig på deras tillskott. - Regeringsrätten (2006-10-25, Eliason, Almgren, Kindlund, Lundin, Fernlund): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked. (fd II 2006-09-20, Åsbrink)