RÅ 2006 not 178

Mål om utlämnande av allmän handling, m.m. (avslag) / Behov av rättshjälp ansågs inte föreligga i mål om resning i mål om utlämnande av allmän handling, m.m. / Skäl att hålla muntlig förhandling förelåg inte i mål om resning i mål om utlämnande av allmän handling, m.m.

Not 178. Ansökan av M.O. om resning i mål om utlämnande av allmän handling m.m. - Den 26 februari 2002 avslog Stadsdelsnämnden Biskopsgården i Göteborg M.O:s begäran att få ta del av två utredningar angående misstänkt socialbidragsbedrägeri. M.O. överklagade beslutet hos Kammarrätten i Göteborg och yrkade i samband härmed att han skulle få rättshjälp. Kammarrätten avslog den 15 april 2002 hans yrkande om rättshjälp. M.O. överklagade beslutet hos Regeringsrätten som den 22 maj 2002 beslutade att inte meddela prövningstillstånd (mål nr 2971-2002). Genom dom den 17 juni 2002 avslog kammarrätten M.O:s överklagande av stadsdelsnämndens beslut om avslag på utlämnande av allmän handling. - M.O. överklagade Regeringsrättens beslut att inte meddela prövningstillstånd i mål nr 2971-2002 och vidhöll behov av biträde enligt rättshjälpslagen samt yrkade muntlig förhandling. Regeringsrätten behandlade överklagandet som en ansökan om resning (mål nr 4454-2002). M.O. överklagade även kammarrättens dom och yrkade att Regeringsrätten skulle meddela prövningstillstånd, att muntlig förhandling skulle hållas, att han skulle få ett ombud, att han och hans hustru skulle avföras från Rikspolisstyrelsens databas samt att Migrationsverket skulle utfästa att hans hustru skulle erhålla svenskt medborgarskap (mål nr 4173-2002). I beslut den 23 april 2003 avslog Regeringsrätten yrkandena om muntlig förhandling och rättshjälp. Sedan M.O. ånyo begärt rättshjälp avvisade Regeringsrätten i beslut den 27 januari 2004 ansökningen om resning, avslog begäran om rättshjälp, meddelade inte prövningstillstånd samt avvisade övriga yrkanden (mål nr 4173-2002 och 4454-2002). - M.O. anförde i Regeringsrätten att han förkastar Regeringsrättens beslut och yrkade - som hans talan får förstås - att han skulle beviljas resning av Regeringsrättens tidigare avgöranden, att han skulle beviljas rättshjälp, att muntlig förhandling skulle hållas samt att han skulle få skadestånd för det lidande som åsamkats honom m.m. -Regeringsrätten (2006-11-20, Billum, Stävberg, Fernlund): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner inte skäl att inför prövningen av frågan om resning förordna om muntlig förhandling och avslår yrkandet därom. - Regeringsrätten finner att angelägenhetens art och omständigheterna i målen är sådana att det inte är rimligt att i Regeringsrätten bevilja rättshjälp och avslår yrkandet därom. - Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. M.O. har inte visat att sådana skäl föreligger. - M.O:s övriga yrkanden kan inte prövas av Regeringsrätten och skall därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår begäran om rättshjälp och muntlig förhandling. - Regeringsrätten avslår ansökningen om resning. - Regeringsrätten avvisar övriga yrkanden. (fd II 2006-11-07, Mathiasson)