RÅ 2006 not 179

Om överprövning av beslut om offentlig upphandling / Kammarrätts beslut att vägra prövningstillstånd fastställdes i mål om överprövning av upphandlingsbeslut

Not 179. Överklagande av Brommageriatriken AB ang. prövningstillstånd i kammarrätt i mål om överprövning av ett beslut om offentlig upphandling. - Stockholms läns landsting bjöd i maj 2005 in leverantörer att lämna anbud i en upphandling av bl.a. geriatrisk öppen och sluten vård inklusive områdesansvar samt avancerad hemsjukvård för befolkningen i Hässelby-Vällingby, Bromma, Spånga-Tensta, Rinkeby och Kista stadsdelar samt Ekerö kommun, objekt nr 9. Upphandlingen genomfördes som en förenklad upphandling enligt 6 kap. lagen (1992:1528) om offentlig upphandling (LOU). Enligt tilldelningsbeslut den 18 oktober 2005 antog landstinget det anbud som Stiftelsen Stockholms Sjukhem lämnat. Brommageriatriken AB ansökte om överprövning och anförde bl.a. att det antagna anbudet inte uppfyllde skall-krav som ställts upp i förfrågningsunderlaget samt att landstinget genom att anta anbudet åsidosatt bl.a. likabehandlingsprincipen och kravet på affärsmässighet. Länsrätten i Stockholms län avslog ansökningen i dom den 18 november 2005. Sedan bolaget fullföljt sin talan beslutade Kammarrätten i Stockholm genom det nu överklagade avgörandet att inte meddela prövningstillstånd. - Bolaget överklagade och yrkade att Regeringsrätten skulle upphäva kammarrättens beslut och återförvisa målet till kammarrätten. Bolaget anförde bl.a. följande. Det bör klargöras hur skall-krav skall uppfattas och om det finns skillnader mellan olika sådana krav. Minst fem av de angivna skall-kraven har inte uppfyllts av stiftelsen. Rättsfallet RÅ 2002 ref. 50 åberopas av länsrätter för att rättfärdiga alla möjliga grova brott mot LOU. - Landstinget bestred bifall till överklagandet. -Regeringsrätten (2006-11-21, Sandström, Nord, Hamberg, Brickman, Knutsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 34 a § andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) meddelas prövningstillstånd i kammarrätt om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt, om anledning förekommer till ändring i det slut vartill länsrätten kommit eller om det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet. - Regeringsrätten finner att omständigheterna i målet inte är sådana att prövningstillstånd i kammarrätten bör meddelas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår överklagandet. (fd I 2006-11-01, Svens-Jonsson)