RÅ 2006 not 182

Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m.

Not 182. Ansökan av J.M. om resning i mål om inkomsttaxering. - J.M. yrkade vid 2000 års taxering avdrag för förlust på utländsk valuta med 360 092 kr. Skattemyndigheten i Malmö vägrade att medge yrkat avdrag. J.M. överklagade skattemyndighetens beslut. Länsrätten i Skåne län avslog överklagandet i dom den 17 september 2002. Efter överklagande beslutade Kammarrätten i Göteborg i dom den 17 september 2003 att inte ändra länsrättens dom. J.M. fullföljde sin talan hos Regeringsrätten som den 7 januari 2004 beslutade att inte meddela prövningstillstånd (mål nr 7932-03). - J.M. ansökte om resning och anförde som stöd för sin ansökan bl.a. följande. En nationell reglering enligt vilken en omsättning av lån i utländsk valuta mellan två långivare anses vara en avyttring och upptagandet av ett nytt lån och därvid utlösa kapitalbeskattning för eventuella kursvinster gör det sannolikt mindre attraktivt att uppta lån i utländsk valuta. Detta utgör en restriktion för kapitalrörelser i den mening som avses i artikel 56 i EG-fördraget. Regleringen är även hämmande för konkurrensen eftersom byte av långivare utlöser beskattning. Detta strider mot ett av fördragets grundläggande mål, nämligen säkerställandet av att konkurrensen inom den inre marknaden inte snedvrids. - J.M. yrkade även ersättning enligt lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. -Regeringsrätten (2006-11-22, Almgren, Fernlund. Jermsten): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. I målet har inte framkommit något sådant förhållande som kan utgöra skäl för resning. - Skäl att bevilja J.M. ersättning för kostnader föreligger inte. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen om resning. - Regeringsrätten avslår yrkandet om ersättning enligt lagen om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. (fd II 2006-11-07, Hedin) - Samma dag avgjorde Regeringsrätten mål nr 5083--5084-04 där omständigheterna var likartade och utgången densamma.