RÅ 2006 not 186

Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Bygglov för mast för mobiltelefoni och teknikbod i ett område av riksintresse för kulturminnesvården i nära anslutning till bostadsbebyggelse, skola, förskola och lekplats (prejudikatskäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om bygglov för mast för mobiltelefoni och teknikbod i ett område av riksintresse för kulturminnesvården i nära anslutning till bostadsbebyggelse, skola, förskola och lekplats

Not 186. Överklagande av föräldrakooperativet Sländan m.fl. ang. prövningstillstånd i kammarrätt i mål om bygglov. - Byggnadsnämnden i Lerum beslutade den 17 september 2002 att avslå en ansökan från Hi3G Access AB om bygglov för att uppföra en 42 m hög mast för mobiltelefoni och en teknikbod på fastigheten Tollered 1:4. Nämnden motiverade sitt beslut bl.a. med att masten skulle bli alltför dominerande i landskapet och påverka kulturvärdena negativt samt kunde befaras medföra olägenheter för omgivningen. Efter överklagande av Hi3G Access AB beslutade länsstyrelsen den 18 juli 2003 att upphäva nämndens beslut och återförvisa ärendet till nämnden. Länsstyrelsen fann därvid att anläggningen inte kunde anses innebära någon allvarlig påverkan på de riksintressen för kulturminnesvården som finns i området. Inte heller kunde anläggningen i övrigt anses strida mot de allmänna intressen som enligt 2 kap.plan- och bygglagen (1987:10), PBL, och 3 och 4 kap.miljöbalken skall beaktas eller mot 3 kap. 2 § PBL. - Byggnadsnämnden beslutade härefter den 26 augusti 2003 att bevilja sökt bygglov. Efter överklagande av bl.a. E. och R.H. samt Föräldrakooperativet Sländan beslutade länsstyrelsen den 16 december 2003 att upphäva nämndens beslut. Som skäl angavs i huvudsak att anläggningen inte uppfyllde kraven i 3 kap. 1 och 2 §§ PBL. Sedan Hi3G Access AB överklagat länsstyrelsens beslut undanröjde Länsrätten i Vänersborg i dom den 7 juni 2004 beslutet och fastställde nämndens bygglovsbeslut med inskränkningen att masthöjden inte fick överskrida 36 m (mål nr 3190-03). Efter överklagande av E. och R.H. samt Föräldrakooperativet Sländan beslutade Kammarrätten i Göteborg den 14 december 2004 att inte meddela prövningstillstånd. - E. och R.H. samt Föräldrakooperativet Sländan överklagade kammarrättens beslut. Till stöd för sin talan åberopade de bl.a. följande. Prövningstillstånd bör meddelas då det behövs ett tydligt avgörande med hänsyn till den oklarhet, inkonsekvens och tveksamhet som förelegat kring besluten på olika nivåer. Det är också angeläget att få klarhet i hur nära det kan anses acceptabelt att placera en mast i förhållande till boende, skola, daghem, lek- och strövområden samt arbetsplats. Vidare måste beaktas att masten placerats i ett område som är av riksintresse för kultur- och miljövård. Masten inverkar också negativt på värdet av intilliggande fastigheter. - Hi3G Access AB ansåg att kammarrättens beslut skulle stå fast. Till stöd härför åberopades bl.a. att frågan om uppförande av en mast för mobiltelefoni utgör en betydande olägenhet har avgjorts i en rad fall. Således har regeringen i flera beslut tagit ställning vad gäller avstånd mellan mast och boningshus. Skäl för prejudikatdispens föreligger därför inte. Avståndet mellan den aktuella masten och bebyggelsen är tillräckligt enligt gällande rätt. Länsrätten har företagit syn på platsen och noggrant prövat mastens lämplighet i landskapet. Skäl för ändringsdispens föreligger därför inte heller. - Byggnadsnämnden hade i målet förklarat att nämnden inte hade något ytterligare att anföra i målet. -Regeringsrätten (2006-11-23, Eliason, Almgren, Lundin, Fernlund, Jermsten): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 34 a § andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) skall kammarrätten meddela prövningstillstånd bl.a. om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt (punkt 1). - Frågor om bygglov för master för mobiltelefoni har hittills prövats i sak av Regeringsrätten endast i ärenden enligt lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut. - Målet gäller om bygglov skall beviljas för en 36 meter hög mast för mobiltelefoni jämte teknikbod. Anläggningen är belägen 55 meter från närmaste bostadshus och 35 meter från närmaste fastighetsgräns. Enligt uppgift från klagandena är avståndet till förskola och skola ca 85 meter och till närmaste lekplats ca 50 meter. Anläggningen är vidare placerad på en kulle i ett område som är av riksintresse för kulturminnesvården och som enligt översiktsplanen är avsatt för tätortsnära rekreation. Underinstanserna är oense om förutsättningar för bygglov föreligger. - Mot bakgrund av vad som förekommit i målet får det anses vara av vikt för ledning av rättstillämpningen att frågan om bygglov prövas av högre rätt. Kammarrätten borde därför ha meddelat prövningstillstånd enligt 34 a § andra stycket 1 förvaltningsprocesslagen. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver det överklagade beslutet och meddelar E. och R.H. samt Föräldrakooperativet Sländan prövningstillstånd för prövning i Kammarrätten i Göteborg av deras överklagande av Länsrättens i Vänersborg dom den 7 juni 2004 i mål nr 3190-03. Handlingarna överlämnas till kammarrätten för fortsatt handläggning. (fd II 2006-11-01, H. Larsson)