RÅ 2006 not 189

Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Annan än den som begärt att få ta del av allmän handling hade inte rätt att överklaga kammarrätts beslut om utlämnande

Not 189. Överklagande av Uddevalla kommun ang. rätt att ta del av allmän handling. - Uddevalla kommun avslog den 2 juni 2006 en begäran av AMF Pension om att få ta del av uppgifter om namn, fullständig adress samt födelsedatum avseende samtliga anställda inom Uddevalla kommun som omfattas av KAP-KL-avtalet. AMF Pension överklagade beslutet. Kammarrätten i Göteborg förordnade i dom den 20 oktober 2006 att kommunen skulle lämna ut uppgifter om namn på samtliga anställda som omfattades av framställningen samt adress, postnummer och födelsetid avseende anställda som inte var att hänföra till kommunens socialnämnd eller socialtjänst. - Uddevalla kommun yrkade att Regeringsrätten skulle upphäva kammarrättens dom och fastställa att begärda uppgifter inte skall lämnas ut. -Regeringsrätten (2006-11-28, Sandström): Skälen för Regeringsrättens avgörande. I 2 kap. 15 § tryckfrihetsförordningen samt 15 kap.7 och 8 §§sekretesslagen (1980:100) finns bestämmelser som reglerar rätten att föra talan mot beslut i mål eller ärende angående utlämnande av allmän handling. Av bestämmelserna följer att annan än sökanden inte är behörig att överklaga beslut rörande utlämnande av allmän handling och att en myndighet inte får överklaga ett beslut varigenom den åläggs att lämna ut en allmän handling. Kommunens överklagande skall därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar överklagandet. (fd I 2006-11-20, Hofvander)