RÅ 2006 not 194

Överklagande av kammarrätts beslut om ersättning till offentligt biträde avvisades med hänvisning till att kammarrätten inte medgett överklagandetillstånd

Not 194. Överklagande av T.O. ang. ersättning till offentligt biträde. - T.O. var offentligt biträde i ett mål hos Länsrätten i Värmlands län enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Han yrkade ersättning för 24 timmars arbete. När målet avgjordes av länsrätten beviljades han ersättning för 20 timmars arbete. T.O. överklagade och vidhöll sitt ersättningsyrkande. I beslut den 3 oktober 2006 avslog Kammarrätten i Göteborg överklagandet. - T.O. fullföljde sin talan hos Regeringsrätten. -Regeringsrätten (2006-12-07, Nord): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 7 § andra stycket lagen (1996:1620) om offentligt biträde får kammarrätts beslut i en överklagad fråga angående ersättning till offentligt biträde inte överklagas. Kammarrätten får dock tillåta att beslutet överklagas om det finns särskilda skäl för en prövning om tillstånd skall ges enligt 36 § första stycket 1 förvaltningsprocesslagen (1971:291). Sådant medgivande föreligger inte. T.O:s talan skall därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar T.O:s talan. (fd I 2006-11-30, Lidin)