RÅ 2006 not 195

Beslut ansågs inte avse prövning av sökandes civila rättigheter och skyldigheter då beslutet avsett verksamhet vid kärnkraftverk (avvisning)

Not 195. Ansökan om rättsprövning av L-O.H., K.P., I.L, Miljörörelsens kärnavfallssekretariat och Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen ang. beslut enligt 2 kap.miljöbalken. - Vänersborgs tingsrätt, miljödomstolen, överlämnade med eget yttrande till regeringen en ansökan av Ringhals AB rörande bl.a. verksamheten avseende använt kärnbränsle, kärnsäkerhet och energihushållning. -Regeringen (Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet, 2005-10-20)fann att den ifrågavarande verksamheten var tillåtlig. - L-O.H., K.P., I.L, Miljörörelsens kärnavfallssekretariat och Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen ansökte om rättsprövning. Bl.a. L-O.H. yrkade att Regeringsrätten, om domstolen inte ansåg talerätt föreligga, skulle inhämta förhandsavgörande från EG-domstolen. L-O.H. anförde att han lämnat omfattande synpunkter till miljödomstolen och regeringen och att han ansåg sig tillhöra den intresserade eller berörda allmänheten enligt inom EU gällande praxis och enligt Århuskonventionen. - Regeringsrätten (2006-12-08, Eliason, Stävberg, Lundin, Fernlund, Jermsten): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner inte skäl att inhämta förhandsavgörande från EG-domstolen beträffande frågan om vem som har rätt att ansöka om rättsprövning. - Den 1 juli 2006 trädde lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut i kraft varvid lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut upphörde att gälla. Enligt punkten 2 i övergångsbestämmelserna till den nya lagen skall den upphävda lagen dock alltjämt gälla beträffande en ansökan om rättsprövning av ett beslut som meddelats före ikraftträdandet om ansökan kunde ha prövats enligt den upphävda lagen. - Enligt 1 § i 1988 års lag skall Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angett eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Enligt 1 § andra stycket kan rättsprövning gälla endast sådana beslut som bl.a. innebär myndighetsutövning mot den enskilde. - De sökande har inte varit parter i ärendet hos regeringen eller visat att de ändå kan anses berörda på ett sådant sätt att de har rätt att påkalla rättsprövning av beslutet. Ansökningarna kan alltså inte bli föremål för prövning enligt den upphävda lagen. - Enligt 1 § lagen om rättsprövning av vissa regeringsbeslut får en enskild ansöka om rättsprövning av sådana beslut av regeringen som innefattar en prövning av den enskildes civila rättigheter och skyldigheter i den mening som avses i artikel 6.1 i den europeiska konventionen den 4 november 1950 om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. - Enligt 2 § samma lag får en miljöorganisation som avses i 16 kap. 13 § miljöbalken ansöka om rättsprövning av sådana tillståndsbeslut av regeringen som omfattas av artikel 9.2 i konventionen den 25 juni 1998 om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor. - Med miljöorganisation enligt 16 kap. 13 § miljöbalken avses en ideell förening som enligt sina stadgar har till ändamål att tillvarata naturskydds- eller miljöskyddsintressen och som har bedrivit verksamhet i Sverige under minst tre år och har lägst 2 000 medlemmar. Ingen av de organisationer som ansöker om rättsprövning har påstått att de uppfyller dessa krav. - Det klandrade beslutet innefattar såvitt avser de sökande inte någon sådan prövning av enskilds civila rättigheter och skyldigheter som avses i 1 § lagen om rättsprövning av vissa regeringsbeslut. Samtliga ansökningar skall därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår yrkandena om inhämtande av förhandsavgörande från EG-domstolen. - Regeringsrätten avvisar ansökningarna om rättsprövning. (fd II 2006-11-15, Liljeros) (Anm. Samma dag avgjordes med samma utgång en likartad ansökan om rättsprövning rörande beslut avseende verksamhet vid Oskarshamns kärnkraftverk, mål nr 4667-06)