RÅ 2006 not 196

Då fadern uppbär bidraget men föräldrarna är oense om vem som har rätt till det / Barnbidrag för barn som står under föräldrarnas gemensamma vårdnad och som bor växelvis hos dem, skall

Not 196. Överklagande av M.N. ang. utbetalning av barnbidrag. - M.N. och T.N. hade gemensam vårdnad om två barn. Barnen bodde växelvis lika mycket hos föräldrarna. Barnbidragen betalades ut till T.N. t.o.m. september 2003. Efter framställning från M.N. beslutade Gävleborgs läns allmänna försäkringskassa att barnbidragen fr.o.m. oktober 2003 skulle uppbäras av henne. Efter överklagande av T.N. först till Länsrätten i Gävleborgs län och därefter till Kammarrätten i Sundsvall förklarade kammarrätten i dom den 17 september 2004 att barnbidragen skulle utbetalas till T.N. - M.N. överklagade kammarrättens dom. - Försäkringskassan medgav bifall till överklagandet medan T.N. inte yttrade sig. -Regeringsrätten (2006-12-11, Eliason, Stävberg, Lundin, Fernlund, Jermsten): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 4 § första stycket lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag, ABBL, i den lydelse som är aktuell i målet, tillkommer rätten att uppbära allmänt barnbidrag för ett barn som står under föräldrarnas gemensamma vårdnad, barnets moder, eller om föräldrarna har anmält det till försäkringskassan, barnets fader. Är den förälder som uppbär bidrag till följd av frånvaro, sjukdom eller annan orsak för längre tid förhindrad att delta i vårdnaden, skall rätten att uppbära bidraget i stället tillkomma den andra föräldern. Om föräldrarna gemensamt har vårdnaden om ett barn, men barnet varaktigt bor tillsammans med endast en av dem, tillkommer rätten att uppbära allmänt barnbidrag efter anmälan den förälder som barnet bor hos. - - - Frågan i målet är vem av föräldrarna som har rätt att uppbära barnbidrag för barn, som står under deras gemensamma vårdnad och som bor växelvis hos dem, när föräldrarna är oense om till vem barnbidragen skall betalas. - Regeringsrättens prövning avser förhållandena vid tidpunkten för försäkringskassans beslut. - När vårdnaden om barn är gemensam betalas barnbidraget enligt huvudregeln i 4 § ABBL till barnets moder. Av samma bestämmelse följer att undantag från denna regel görs då föräldrarna är ense om att fadern skall uppbära bidraget, en av föräldrarna är förhindrad att delta i vårdnaden eller barnet bor tillsammans med endast en av föräldrarna. Av utredningen i målet framgår att inget av nämnda undantag föreligger i det nu aktuella fallet. Vid sådant förhållande skall barnbidragen enligt huvudregeln betalas till M.N. i enlighet med hennes framställning till försäkringskassan (jfr RÅ 2005 ref. 79). - M.N:s talan skall därför bifallas. - Regeringsrättens avgörande. Med bifall till överklagandet upphäver Regeringsrätten kammarrättens dom och fastställer det slut som länsrättens dom innehåller. (fd II 2006-11-15, Jolfors Detert) (Anm. Samma dag avgjordes med samma utgång ett likartat mål där Försäkringskassan var klagande, mål nr 4539-04)