RÅ 2006 not 197

Ansökan av A.T. och C.T. om rättsprövning av beslut att anta detaljplan. -Kommunfullmäktige i Trosa kommun (2005-04-20) antog detaljplan för del av Långnäs 5:1 m.fl., Gunnarstensgatan/Skogsstigen. Planen innehöll en bestämmelse om mark som inte fick bebyggas - för den av A.T. ägda fastigheten Trosa 11:78 en sju meter bred remsa längs den södra, östra och norra gränsen

Not 197. Ansökan av A.T. och C.T. om rättsprövning av beslut att anta detaljplan. -Kommunfullmäktige i Trosa kommun (2005-04-20) antog detaljplan för del av Långnäs 5:1 m.fl., Gunnarstensgatan/Skogsstigen. Planen innehöll en bestämmelse om mark som inte fick bebyggas - för den av A.T. ägda fastigheten Trosa 11:78 en sju meter bred remsa längs den södra, östra och norra gränsen. - A.T överklagade beslutet men Länsstyrelsen i Södermanlands län (2005-11-17) avslog överklagandet. - A.T. och C.T. överklagade länsstyrelsens beslut. De motsatte sig all prickning av deras mark. Det fanns inget motiv för att den södra delen av tomtmarken skulle prickas. De riktade vidare kritik mot kommunens handläggning. - Regeringen (Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet, 2006-05-24)avslog överklagandet och anförde som skäl för sitt beslut bl.a. följande. Enligt handlingarna har C.T. inte överklagat kommunens beslut att anta detaljplanen till länsstyrelsen. Regeringen tar därför upp ärendet till prövning i sak på talan av A.T. Vid denna prövning finner regeringen att detaljplanens utformning inte kan anses medföra olägenheter av sådan betydelse för nyttjandet av Trosa 11:78 eller åsidosätta A.T:s enskilda rätt på sådant sätt att planen av det skälet inte kan godtas. Vad A.T. framfört om kommunens handläggning eller hennes invändningar i övrigt utgör inte heller skäl att ändra länsstyrelsens beslut. Överklagandet bör därför avslås. - A.T. och C.T. ansökte om rättsprövning. - Regeringsrätten (2006-12-13, Lavin, Nordborg, Hamberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. A.T. och C.T. disponerar fastigheten Trosa 11:78, som berörs av den ifrågavarande detaljplanen. Såvitt framgår av handlingarna är A.T. antecknad som ägare till fastigheten. Beslut i fråga om detaljplanen får emellertid anses angå även C.T. på sådant sätt att han har rätt att ansöka om rättsprövning av regeringens beslut. - Av punkten 2 övergångsbestämmelserna till lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut följer att den tidigare lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall tillämpas i förevarande mål. - Av 1 § i 1988 års rättsprövningslag framgår att Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen skall pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angett eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågan om beslutet strider mot kraven på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är så utformade att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande, omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och 234). - De i målet tillämpliga bestämmelserna i plan- och bygglagen (1987:10) är allmänt hållna och ger myndigheterna ett förhållandevis stort utrymme för bedömningar. I målet har inte framkommit att regeringen vid beslutsfattandet skulle ha felbedömt fakta eller överskridit gränserna för det handlingsutrymme som föreligger i planärenden eller att det vid handläggningen har förekommit något fel som påverkat utgången i ärendet. Regeringens beslut kan därför inte anses strida mot någon rättsregel på det sätt som sökandena har angett. Det framgår inte heller klart av omständigheterna i målet att beslutet på annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut skall därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd I 2006-11-15, S. Nilsson)