RÅ 2006 not 2

Bygglov för mast och teknikbodar för mobiltelefoni (avslag)

Not 2. Ansökan av H.L., B.L., C.S. och U.S. om rättsprövning av beslut ang. bygglov. - Byggnadsnämnden i Skellefteå kommun beslutade den 10 februari 2003 att bevilja bygglov för radiomast och två teknikbodar på fastigheten Ersmark 79:1. - Sedan beslutet överklagats beslutade Länsstyrelsen i Västerbottens län den 24 mars 2003 att avslå överklagandena. - H.L. och B.L. överklagade beslutet och anförde bl.a. följande. Uppförande och drift av en eller flera sändare för högfrekvent mikrovågsstrålning (HF-strålning) innebär en miljöbelastning vars konsekvenser ingen vet eftersom tillräcklig forskning saknas för att ett relevant gränsvärde för strålning skall kunna sättas. Strålning från GSM-master påverkar många människor negativt. Ny teknik borde inte få tillåtas innan man vet att den är ofarlig. Enligt 2 kap. 3 § miljöbalken innebär risken för skador och olägenheter en skyldighet att vidta åtgärder enligt försiktighetsprincipen. Spridande av icke-joniserande strålning är miljöfarlig verksamhet och drift av mobiltelefonverksamhet skall prövas enligt miljöbalken. De bifogade tidningsartiklar och annan dokumentation rörande strålning och elektromagnetiska fält. - Även C.S. och U.S. överklagade länsstyrelsens beslut och anförde bl.a. följande. I dagsläget finns mängder av forskning som visar tydliga biologiska negativa förändringar i djur, växter, celler och blodbilder på grund av strålning. Myndigheter som Strålskyddsinstitutet och Socialstyrelsen kan idag inte ha vetskap om dessa biologiska förändringar medför hälsorisker. Hälsoeffekterna av denna typ av massbestrålning som hela svenska folket utsätts för kommer att visa sig i framtiden. Den tilltänkta masten skulle för deras familj innebära att C.S. skulle bli sjuk och därför inte kunna bo kvar. Arbetsförmågan skulle påverkas med heltidssjukskrivning som följd. Hon är mycket känslig för master och mobiler och är redan i dag kraftigt begränsad i sitt liv på grund av detta. De bifogade tidningsartiklar rörande elöverkänslighet och strålning. - Kammarrätten i Sundsvall överlämnade genom beslut den 28 juli 2003 med eget utlåtande ärendena till regeringen för prövning. Kammarrätten anförde att, utifrån de synpunkter kammarrätten hade att beakta, hinder inte förelåg mot det sökta bygglovet. -Regeringen (Miljödepartementet, 2004-03-04) avslog överklagandena och yttrade. Bestämmelserna i 3 kap.plan- och bygglagen (1987:10), PBL, kan, bl.a. med hänsyn till vad kammarrätten anfört, inte anses utgöra hinder mot det lämnade bygglovet. Vad de klagande anfört utgör inte heller i övrigt skäl att ändra underinstansernas beslut. - H.L., B.L., C.S. och U.S. ansökte om rättsprövning av regeringens beslut. - H.L. och B.L. åberopade ett flertal forskningsstudier och anförde bl.a. följande. Beslutet strider mot miljöbalken och PBL. Spridande av icke-joniserande strålning är miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. Risken för skador och olägenheter medför enligt försiktighetsprincipen en skyldighet att vidta åtgärder. Principen finns för att skydda befolkningen mot påverkansfaktorer som det saknas fullständig kännedom om. Inte heller har beaktats att masten och teknikbodarna är placerade i ett vackert grön- och friluftsområde, vilket strider mot 3 kap. 1, 2 och 14 §§ PBL. - C.S. och U.S. framhöll bl.a. följande. Beslutet har inte tagit försiktighetsprincipen i beaktande. Ny forskning visar på negativa hälsoeffekter orsakade av strålning från radiomaster. - Regeringsrätten (2006-01-16, Billum, Nordborg, Dexe, Nord, Hamberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut framgår att Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen skall pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angett eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågan om beslutet strider mot kraven på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är så utformade att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande, omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och 234). - I målet har inte framkommit att regeringen vid beslutsfattandet skulle ha felbedömt fakta eller överskridit gränserna för det handlingsutrymme som föreligger i ärenden om bygglov enligt PBL eller att det vid handläggningen har förekommit något fel som påverkat utgången i ärendet. Regeringens beslut kan därför inte anses strida mot någon rättsregel på det sätt som sökandena har angett. Det framgår inte heller klart av omständigheterna i målet att beslutet på annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut skall därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd II 2005-11-30, S. Nilsson)