RÅ 2006 not 202

Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Sjukpenning (då den försäkrade utan att inhämta Försäkringskassans medgivande rest utomlands under pågående sjuklöneperiod och alltjämt befann sig där vid utgången av perioden, prejudikatskäl) / Sjukpenning (kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd då den försäkrade utan att inhämta Försäkringskassans medgivande rest utomlands under pågående sjuklöneperiod och alltjämt befann sig där vid utgången av perioden)

Not 202. Överklagande av E.S. ang. prövningstillstånd i kammarrätt i mål om sjukpenning. - E.S. var bosatt och förvärvsarbetande i Sverige. Hon insjuknade den 27 januari 2004 och bedömdes enligt läkarintyg utfärdat dagen därpå vara helt arbetsoförmögen fr.o.m. den 31 januari t.o.m. den 22 februari 2004 på grund av akut krisreaktion. Den 31 januari 2004 reste E.S. till Ungern för att besöka sin sjuka mor. Den 7 februari 2004 kontaktade hon sin läkare i Sverige som bedömde att hon var fortsatt helt arbetsoförmögen t.o.m. den 31 mars 2004. - Efter återkomsten till Sverige den 21 mars 2004 återgick E.S. i arbete. E.S. kontaktade försäkringskassan och begärde sjukpenning för tiden den 22 februari - den 21 mars 2004. Hennes begäran avslogs av Västra Götalands läns allmänna försäkringskassa med motiveringen att sjukpenning under utlandsvistelse förutsätter försäkringskassans medgivande och att ett sådant medgivande skall inhämtas före avresan. E.S. överklagade beslutet hos Länsrätten i Göteborg som avslog överklagandet i dom den 7 september 2004. Sedan E.S. överklagat domen beslutade Kammarrätten i Göteborg den 10 december 2004 att inte meddela prövningstillstånd. - E.S. överklagade och yrkade att Regeringsrätten skulle meddela henne prövningstillstånd i kammarrätten. - Försäkringskassan medgav yrkandet. -Regeringsrätten (2006-12-15, Lavin, Nordborg, Nord, Hamberg, Knutsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 34 a § andra stycket 1 förvaltningsprocesslagen (1971:291) skall kammarrätten meddela prövningstillstånd om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt. - Av 4 kap. 5 § och 3 kap. 4 § 1socialförsäkringslagen (1999:799), SofL, framgår att för tid då en försäkrad vistas utomlands får sjukpenning endast utges 1. om ett ersättningsfall inträffar utomlands medan den försäkrade där utför sådant arbete som skall anses som arbete i Sverige enligt 2 kap., 2. om Försäkringskassan medger att den försäkrade reser till utlandet. - Vid tidpunkten för E.S:s avresa till Ungern hade hon rätt till sjuklön från sin arbetsgivare i enlighet med bestämmelserna i lagen (1991:1047) om sjuklön. Sjuklöneperioden var vid den här tiden tre veckor och löpte således ut den 21 februari 2004. - Målet rör i sak frågan om E.S. har rätt till sjukpenning för tiden den 22 februari - den 21 mars 2004 då hon befann sig utomlands trots att hon inte i förväg hade inhämtat ett sådant medgivande som anges i 4 kap. 5 § 2 SofL. - Hur nämnda lagrum skall tillämpas i fall som det förevarande, då den försäkrade har rest utomlands under pågående sjuklöneperiod och alltjämt befinner sig där vid sjuklöneperiodens utgång, är inte belyst i domstolspraxis. Det får därmed anses vara av vikt för ledning av rättstillämpningen att E.S:s överklagande av länsrättens dom prövas av högre rätt. Kammarrätten borde därför ha meddelat prövningstillstånd. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver det överklagade beslutet och meddelar E.S. prövningstillstånd för prövning i Kammarrätten i Göteborg av hennes överklagande av Länsrättens i Göteborg dom den 7 september 2004. Handlingarna överlämnas till kammarrätten för fortsatt handläggning. (fd I 2006-11-15, A. Svensson)