RÅ 2006 not 208

Beslut att avslå en framställning om permutation av bestämmelse i gåvobrev (avslag)

Not 208. Ansökan av S.C. om rättsprövning av beslut om permutation av gåvobrev. - S.C. ansökte hos Kammarkollegiet om permutation av en viss bestämmelse i ett år 1946 upprättat gåvobrev. Kammarkollegiet avslog ansökan i beslut den 20 september 2005 och anförde därvid följande. Enligt 1 § permutationslagen (1972:205) kan bestämmelse som enskild meddelat i gåvobrev, testamente, stiftelseförordnande eller liknande handling, på ansökan ändras eller upphävas eller undantag medges för särskilt fall, om bestämmelsen på grund av ändrade förhållanden inte längre kan iakttas eller om bestämmelsen har blivit uppenbart onyttig eller uppenbart stridande mot utfärdarens avsikter eller om annat särskilt skäl föreligger. Enligt praxis kan annat särskilt skäl inte åberopas för att ändra en bestämmelse som rör ändamålet. - Er ansökan synes ha tillkommit på grund av att Ni och Svenska Handelsbanken AB inte är överens om tolkningen av bestämmelserna i gåvobrevet. Permutationsinstitutet har inte tillkommit för att lösa tvister om tolkning av bestämmelser i ett gåvobrev eller för att förtydliga bestämmelser. De omständigheter som Ni åberopar utgör inte sådana ändrade förhållanden som krävs för att få tillstånd att ändra en bestämmelse som givarna förordnat om. - S.C. överklagade Kammarkollegiets beslut och yrkade att beslutet skulle undanröjas och ärendet återförvisas till Kammarkollegiet för fortsatt handläggning. -Regeringen (Justitiedepartementet, 2005-11-10) avslog överklagandet med motiveringen att vad S.C. anfört inte utgjorde skäl att undanröja Kammarkollegiets beslut. - S.C. ansökte om rättsprövning av regeringens beslut och anförde bl.a. följande. Regeringens beslut strider mot 2 kap. 10 § regeringsformen. Mot bakgrund av de omfattande ändringar i förvaltningen av gåvan som i realiteten uppnåtts utan att det skett någon permutation, finns nu förutsättningar för en regelrätt permutation. - Regeringsrätten (2006-12-20, Billum, Eliason, Stävberg, Lundin, Fernlund): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av övergångsbestämmelserna till lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut följer att den tidigare lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall tillämpas i detta mål. - Enligt 1 § i 1988 års lag skall Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angett eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågan om beslutet strider mot kraven på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är så utformade att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande, omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och 234). - I målet har inte framkommit att regeringen vid sitt beslutsfattande skulle ha felbedömt fakta eller att det vid handläggningen förekommit något fel som påverkat utgången i ärendet. Regeringens beslut kan därför inte anses strida mot någon rättsregel på sätt som sökanden angett. Det framgår inte heller klart av omständigheterna i målet att beslutet på annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut skall därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd II 2006-11-29, H. Dunnington)