RÅ 2006 not 26

Att tillräckligt underlag för ett förhandsbesked saknades (inkomstskatt)

Not 26. Överklagande av X AB och Skatteverket av ett förhandsbesked ang. inkomstskatt. - X AB (X) var delägare i ett i Sverige delägarbeskattat utländskt subjekt (Y). Y hade år 1997 avtalat med ett amerikanskt bolag om förvärv av ett flygplan. I en ansökan om förhandsbesked frågade X om ersättningen vid en avyttring av planet skulle tas upp som intäkt enligt 15 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, och om, för det fall avyttringen beskattades, anskaffningsutgiften för flygplanet utgjorde en avdragsgill kostnad. -Skatterättsnämnden (2004-04-07, André, ordf., Wingren, Brydolf, Hallberg Eriksson, Silfverberg, Svensson, Virin): Förhandsbesked. - Fråga 1. Ersättningen skall tas upp som intäkt enligt 15 kap. 1 § första stycket IL. - Fråga 2. Utgiften skall dras av som kostnad enligt 16 kap. 1 § första stycket första meningen IL. - Motivering. Som förutsättningar för förhandsbeskedet anger X bl.a. följande. - X är delägare i Y och beskattas för sin andel av Y:s resultat. - Y köpte år 1997 ett flygplan från ett amerikanskt bolag. Flygplanet var uthyrt och fortsatte att vara uthyrt efter Y:s köp. - X har - liksom de två andra svenska delägarna - vid 1998-2002 års taxeringar tagit upp sin del av erhållna hyresintäkter och gjort avdrag för sin del av finansieringskostnader, andra kostnader samt värdeminskning. - Skattemyndigheten vägrade X värdeminskningsavdrag. Länsrätten i Stockholms län har efter överklagande av X i domar avseende 1998-2001 års taxeringar också vägrat avdrag. Som skäl härför har länsrätten sammanfattningsvis anfört att Y inte kan godtas som ägare av flygplanet. Länsrätten har åberopat bl.a. att omständigheterna inte på något avgörande sätt kunde sägas skilja sig från dem som gällde i RÅ 1998 ref. 58 I. X har överklagat länsrättens domar liksom skattemyndighetens beslut avseende 2002 års taxering. - Som förutsättningar för ansökan gäller vidare bl.a. att varken länsrättens domar eller skattemyndighetens beslut avseende 2002 års taxering kommer att ändras, dvs. Y kommer när det gäller värdeminskningsavdrag inte att godtas som ägare av flygplanet, och att Y - liksom köparen - vid en kommande avyttring av planet (till hyrestagaren eller annan) kommer att utgå från att Y äger flygplanet. - X frågar (1) om ersättningen vid avyttringen av planet skall tas upp som intäkt och (2) om anskaffningsutgiften för flygplanet är en avdragsgill kostnad för det fall avyttringen beskattas. - Skatteverket anser att ersättningen är skattepliktig och att anskaffningsutgiften inte utgör en avdragsgill kostnad. - Nämnden gör följande bedömning. - Till grund för förhandsbeskedet lägger nämnden de av X lämnade förutsättningarna. Vidare utgår nämnden från att dessa förutsättningar inte är oförenliga med uppfattningen att Y kan anses ha en rätt avseende flygplanet som kan överlåtas till annan. - Mot bakgrund härav finner nämnden att ersättningen vid en avyttring av den rätt avseende flygplanet som Y har är en sådan inkomst som skall tas upp som intäkt enligt 15 kap. 1 § första stycket IL samt att utgiften för att erhålla denna inkomst är en sådan kostnad som anges i 16 kap. 1 § första stycket första meningen IL. Enligt de för förhandsbeskedet givna förutsättningarna uppgår denna kostnad till belopp motsvarande den hos Y redovisade anskaffningsutgiften för planet. Förhandsbeskedet innebär inte att nämnden har prövat rätten till avdrag för Y:s eventuella underskott. - X och Skatteverket överklagade förhandsbeskedet. - X yrkade i första hand att ersättningen vid avyttringen av flygplanet inte skulle tas upp som intäkt och att som en följd härav avdrag för utgiften vid anskaffningen inte skulle medges. I andra hand yrkade bolaget att Skatterättsnämndens förhandsbesked skulle fastställas. - Skatteverket yrkade i första hand att ersättningen och utgiften inte skulle tas med vid beräkningen av det skattemässiga resultatet och i andra hand att ersättningen och utgiften skulle behandlas som poster vid en kapitalvinstberäkning. Verket anförde bl.a. följande. Utgiften får anses vara en utgift för förvärv av handlingar som skulle ligga till grund för skatteundvikande i form av värdeminskningsavdrag för ett inventarium. Ett alternativt synsätt är att förvärvet anses avse en kapitaltillgång och att posterna beaktas inom ramen för en beräkning av kapitalvinst. - Regeringsrätten (2006-02-22, Sandström, Dexe, Kindlund, Lundin, Brickman): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Skatterättsnämndens förhandsbesked avser 2004-2007 års taxeringar. Beskedet grundas på de av bolaget lämnade förutsättningarna. En av förutsättningarna är att överklaganden från bolagets sida rörande 1998-2002 års taxeringar inte kommer att leda till ändrade taxeringsbeslut och att - när det gäller rätten till värdeminskningsavdrag - Y vid dessa taxeringar inte kommer att godtas som ägare till flygplanet. Samtidigt förutsätts att vid en kommande avyttring av flygplanet såväl Y som förvärvaren kommer att utgå från att Y äger planet. - Nämnden har vid prövningen av ansökningen haft tillgång till skattemyndighetens omprövningsbeslut avseende 1998 och 2001 års taxeringar och till länsrättens domar med anledning av bolagets överklaganden av dessa beslut. Av besluten och domarna framgår att ett stort antal avtal träffats i december 1997 som berör Y och andra intressenter i flygplansaffären och att nya avtal ingåtts i december 2000. Nämnden har ansett sig kunna besvara bolagets frågor utan att ha tillgång till avtalen; nämnden har dock i motiveringen till beskedet sagt sig inte ha prövat rätten till avdrag för Y:s eventuella underskott. - Regeringsrätten gör följande bedömning. En prövning av skatteeffekterna vid en avyttring måste grundas på en analys av innehållet i relevanta avtal och göras med beaktande av hur dessa bedömts vid de löpande taxeringarna under innehavstiden. Det står därmed klart att nämnden meddelat sitt förhandsbesked på ett otillräckligt underlag. Beskedet skall därför undanröjas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten undanröjer förhandsbeskedet och avvisar ansökningen. (fd II 2006-01-25, Kållberg)