RÅ 2006 not 28

Att tillräckligt underlag för ett förhandsbesked saknades (mervärdesskatt)

Not 28. Överklagande av Skatteverket av ett förhandsbesked ang. mervärdesskatt. - Ett försäkringsbolag (Z), grupphuvudman i X Försäkrings AB mervärdesskattegrupp, avsåg att tillsammans med ett engelskt bolag (Y) bilda ett kommanditbolag. I en ansökan om förhandsbesked frågade mervärdesskattegruppen om förvärvet av de kapitalförvaltningstjänster som Y tillhandahöll kommanditbolaget utgjorde en sådan skattepliktig omsättning i Sverige för vilken gruppen var skattskyldig. -Skatterättsnämnden (2005-03-11, Wingren, ordf., Alhager, Eriksson, Ohlson, Peterson, Rabe): Förhandsbesked. X Försäkrings AB mervärdesskattegrupp är inte skattskyldig till mervärdesskatt såsom för förvärv av de med ansökan avsedda kapitalförvaltningstjänsterna. - Motivering. Enligt 5 kap. 7 § mervärdesskattelagen (1994:200), ML, anses vissa tjänster, bl.a. sådana kapitalförvaltningstjänster som Y tillhandahåller, omsatta inom landet om de tillhandahålls från ett annat EG-land till en näringsidkare i Sverige. Skattskyldig för omsättningen av sådana tjänster är enligt 1 kap. 2 § första stycket 2 ML den som förvärvar tjänsten om han är näringsidkare och om den som omsätter tjänsten är utländsk företagare. Med omsättning av en tjänst förstås enligt 2 kap. 1 § tredje stycket 1 ML att en tjänst mot ersättning utförs, överlåts eller på annat sätt tillhandahålls någon. - I 6 a kap. ML finns vissa bestämmelser om mervärdesskattegrupper. Vid tillämpningen av bestämmelserna i lagen får således under vissa förutsättningar två eller flera näringsidkare anses som en enda näringsidkare (mervärdesskattegrupp) och den verksamhet som mervärdesskattegruppen bedriver anses som en enda verksamhet. I en mervärdesskattegrupp får endast ingå näringsidkare som står under Finansinspektionens tillsyn och som bedriver verksamhet som inte medför skattskyldighet därför att omsättningen av tjänster är undantagen från skatteplikt bl.a. enligt 3 kap. 10 § ML, dvs. försäkringstjänster. I en mervärdesskattegrupp får också, såvitt nu är aktuellt, ingå näringsidkare med huvudsaklig inriktning att tillhandahålla förut nämnda näringsidkare varor eller tjänster. - Z är grupphuvudman i X Försäkrings AB mervärdesskattegrupp. Z avser tillsammans med Y, som är etablerat i Storbritannien, att bilda ett kommanditbolag, som skall tillhandahålla kapitalförvaltningstjänster till olika svenska bolag som ingår i mervärdesskattegruppen. Kommanditbolaget kommer att ingå som gruppmedlem. Kapitalförvaltningstjänsterna kommer enligt kommanditbolagsavtalet att utföras av Y. Bolaget kommer därvid att erhålla särskild ersättning samt del i eventuell vinst i kommanditbolaget. I ärendet aktualiseras frågan om den kapitalförvaltning som Y utför inom ramen för kommanditbolagets verksamhet utgör en sådan skattepliktig omsättning för vilken mervärdesskattegruppen är skattskyldig såsom förvärvare. - Nämnden gör följande bedömning. - Registreringen av en mervärdesskattegrupp får bl.a. till följd att omsättning av varor och tjänster mellan företagen i gruppen skall behandlas som sådana interna transaktioner som görs inom ett enda företag (jfr prop. 1997/98:148 s. 33). Detta innebär att någon omsättning av varor eller tjänster inte föreligger vid sådana transaktioner även om ersättningar utgår. - Av praxis framgår att sådan verksamhet som en bolagsman utför i ett kommanditbolag i enlighet med ändamålet för bolagets verksamhet är att anse som en del i förvaltningen av dess angelägenheter. Den ersättning som därvid uppbärs utgår inte på grund av tillhandahållanden enligt särskilda avtal med kommanditbolaget utan är en på grund av avtalet mellan bolagsmännen uppburen del av bolagets resultat, (jfr bl.a. senast Regeringsrättens dom den 17 februari 2005 med anledning av ett överklagat förhandsbesked - anm. RÅ 2005 ref. 10). De av kommanditbolaget till andra medlemmar i mervärdesskattegruppen tillhandahållna och av kommanditbolagsmannen Y utförda kapitalförvaltningsuppdragen utgör transaktioner mellan kommanditbolaget och de andra bolagen inom gruppen såsom medlemmar i denna. I enlighet med vad som gäller för transaktioner inom en sådan grupp föreligger därför inte någon omsättning av tjänster. Mervärdesskattegruppen är på grund härav inte skattskyldig med anledning av förvärven. - Ovan gjorda bedömning är enligt nämndens mening i överensstämmelse med sjätte mervärdesskattedirektivet (77/388/EEG). - Skatteverket överklagade och yrkade att Regeringsrätten skulle besluta att X Försäkrings AB mervärdesskattegrupp var skattskyldig till mervärdesskatt för förvärv av de med ansökan avsedda kapitalförvaltningstjänsterna. Verket yrkade också att Regeringsrätten skulle inhämta förhandsavgörande från EG-domstolen. - Mervärdesskattegruppen bestred bifall till överklagandet. - Regeringsrätten (2006-02-23, Sandström, Nord, Hamberg, Brickman, Knutsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av mervärdesskattegruppens ansökan om förhandsbesked framgår bl.a. följande. Z, som är grupphuvudman, och övriga bolag inom mervärdesskattegruppen har behov av att förvärva kapitalförvaltningstjänster. Z avser därför att bilda ett kommanditbolag tillsammans med Y, etablerat i Storbritannien. Y kommer att tillhandahålla kommanditbolaget kapitalförvaltningstjänster. Åtagandet skall framgå av kommanditbolagsavtalet. I kommanditbolaget skall finnas anställd personal som svarar för inköpen av tjänsterna. Y kommer att uppbära ersättning för arbetet. De av Y tillhandahållna tjänsterna skall kommanditbolaget i sin tur tillhandahålla Z och övriga medlemmar i mervärdesskattegruppen. Kommanditbolaget kommer att fakturera medlemmarna i mervärdesskattegruppen för tjänsterna. Kommanditbolaget förutsätts kunna bli medlem i mervärdesskattegruppen. Frågor om fördelning av eventuell vinst i kommanditbolaget kommer att regleras i kommanditbolagsavtalet. - Den fråga mervärdesskattegruppen önskar besvarad är om förvärvet av de kapitalförvaltningstjänster som Y tillhandahåller kommanditbolaget utgör en sådan skattepliktig omsättning i Sverige för vilken gruppen är skattskyldig. - Utredningen i målet ger ingen klar bild av Y:s medverkan och formerna för kommanditbolagets förvärv av de aktuella tjänsterna. Det framgår t.ex. inte om avsikten är att Y till någon del skall producera tjänster eller om tjänsterna i sin helhet skall köpas in. Det är också oklart om Y därvid kommer att agera för egen räkning eller för kommanditbolaget. Vidare saknas bl.a. underlag för att bedöma om kommanditbolaget genom Y skall anses bedriva verksamhet från ett sådant fast driftställe som enligt 6 a kap. 2 § tredje stycket ML inte kan ingå i en mervärdesskattegrupp. - Enligt Regeringsrättens mening är förutsättningarna inte så klara att förhandsbesked bort meddelas. Beskedet skall därför undanröjas. Därmed aktualiseras inte frågan om förhandsavgörande från EG-domstolen. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten undanröjer förhandsbeskedet och avvisar ansökningen. (fd II 2005-11-30, Heilbrunn)